ZADANIA KRUS

A- A A+

PRZEPISY WYŁĄCZAJĄCE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Rodzaje pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązujące rolnika do ubezpieczenia społecznego w ZUS


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r. w składzie 7. sędziów Sądu Najwyższego, I UZP 4/05, stanowi, że: od 1 stycznia 2003 r. rolnik prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne i pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej,nie ma prawa wyboru rolniczego tytułu ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) osoba taka podlega wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, tj. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wolny zawód
 - jest to, w myśl przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Z powyższego wynika, że nie może pozostawać w ubezpieczeniu rolniczym mający zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą:

  Lekarz (ogólny lub stomatolog), lekarz weterynarii, pielęgniarka, technik dentystyczny, tłumacz, itd.

  • świadczący usługi (medyczne, pielęgniarskie, protetyczne, translatorskie) osobiście, tj. nie zatrudniając w ramach tej działalności innych osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (a więc nie zatrudniając) odpowiednio: innego lekarza, pielęgniarki, technika dentystycznego, tłumacza).
    Natomiast zatrudnienie personelu pomocniczego, np. w przypadku lekarza - zatrudnienie pielęgniarki, pomocy dentystycznej, rejestratorki czy sprzątaczki, czy też w przypadku tłumacza - zatrudnienie pracownika do obsługi biurowej jego tłumaczeń, nie zmienia statusu tego lekarza, pielęgniarki, technika dentystycznego, czy tłumacza, jako wykonującego wolny zawód;
  • świadczący usługi (medyczne pielęgniarskie, protetyczne, translatorskie) na rzecz osób fizycznych (będących zleceniodawcami usługi i płacących za tę usługę z własnych środków).

W ubezpieczeniu rolniczym będzie mogła pozostawać, mająca zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą:

1. Osoba, która wykonuje działalność:

1) na rzecz osób prawnych, np. lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami pewnej firmy (za usługi płaci ta firma, a nie pacjent), wykonujący usługi na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, tłumacz realizujący tłumaczenie na zlecenie osoby prawnej, lub

2) na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, np. lekarz świadczący usługi medyczne w lecznicy prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez innego lekarza, lekarz weterynarii wzywany do ubojni zwierząt w celu zbadania mięsa, czy też do stwierdzenia przyczyny padnięcia zwierzęcia, technik dentystyczny dostarczający lekarzowi stomatologii zamówione przez tego lekarza protezy zębowe, tłumacz dokonujący tłumaczenia tekstu dostarczonego przez klienta do realizacji innemu tłumaczowi prowadzącemu w tym zakresie działalność gospodarczą (czyli dla potrzeb prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej), 

a także

2. Osoba, która zatrudnia inne osoby wykonujące czynności związane z istotą danego zawodu, przy czym nie ma przeszkód, aby również sama wykonywała ten zawód na równi z osobami zatrudnionymi, np:

- lekarz prowadzący lecznicę i zatrudniający innych lekarzy,

- pielęgniarka prowadząca firmę świadczącą usługi w zakresie wykonywania zabiegów medycznych i innych właściwych dla uprawnień związanych z zawodem, zatrudniająca inne pielęgniarki.


Sprostowanie
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do artykułu "Znowu będą niższe składki, ale po złożeniu wniosku"; ("Rzeczpospolita - Prawo co Dnia", z 21 kwietnia 2006 r. Nr 94(7388) s. C1.

Formularz wniosku - skargi o wznowienie postępowania o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r., jaki zamieściła "Rzeczpospolita" z 21 kwietnia 2006 r. jest autorstwa Redakcji i zawiera błędne informacje.

Kasa wyjaśnia, że za wniesienie skargi nie jest  wymagana opłata skarbowa. W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, ze zm.) wszelkie czynności urzędowe w sprawach z ubezpieczenia społecznego są zwolnione z takich opłat. Skargę o wznowienie postępowania należy kierować - nie jak podano w komunikacie prasowym - do Prezesa Kasy, z siedzibą w Warszawie - ale wyłącznie do właściwych dla rolników jednostek terenowych KRUS (oddziałów regionalnych lub placówek terenowych), które na podstawie upoważnienia Prezesa Kasy wydały decyzje stwierdzające ustanie ubezpieczenia.