ZADANIA KRUS

A- A A+

Dochodzenie należności

Kasa, na mocy uprawnień przysługujących jej na podstawie art. 50 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników może egzekwować od rolników długi wynikłe z nieopłaconych przez nich składek m.in. dokonując potrąceń z wypłacanych rolnikowi świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (zasiłki chorobowe, jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej, emerytury i renty).

W przypadku, gdy rolnik nie spłaca zadłużenia w żadnej formie, a dochodzenie należności ze świadczeń nie daje gwarancji pokrycia zadłużenia, na mocy art. 51 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa może podjąć dochodzenie należności w trybie egzekucji administracyjnej realizowanej poprzez urzędy skarbowe, a także - stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916), zabezpieczyć wierzytelności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej gospodarstwa.