ZADANIA KRUS

A- A A+

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

W okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym jest możliwość - od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną - finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

  • rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (czyli obowiązkowo) albo na wniosek (czyli dobrowolnie),
  • rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa i stanowi 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal jest opłacana przez rolnika indywidualnie.

Przy ubieganiu się o finansowanie składek należy:

  • złożyć wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS (formularz wniosku do pobrania),
  • złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie, w przypadku osób niepodlegających w KRUS, (formularz wniosku do pobrania),
  • przedłożyć skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • nie podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiadać ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty,
  • zaprzestać prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawiesić jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona.

Ponadto drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym, pobieraniem zasiłku macierzyńskiego).

Sam fakt pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzić pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:

  • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
  • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Ponadto osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.