ZADANIA KRUS

A- A A+

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303) wprowadziła zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które obowiązują od 1 marca 2019 r.

Z przepisów ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wynika, iż świadczenie to może przyznać Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest traktowane tak samo jak ustalone prawo do emerytury lub renty. Oznacza to, że przyznanie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest okolicznością powodującą ustanie ubezpieczenia społecznego rolników. Fakt przyznania tego świadczenia należy zgłosić, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie, w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego - w celu podjęcia decyzji w sprawie ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek - do osiągnięcia 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. W celu objęcia tym ubezpieczeniem należy złożyć we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników osoby pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające (druk wniosku do pobrania).