ZADANIA KRUS

A- A A+

Od dnia 1 października 2015 r., na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 1506), rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarst

Ponieważ przyznanie zasiłku lub świadczenia wiąże się z zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez rolnika lub domownika, dlatego też osoba ta nie spełnia warunków do podlegania temu ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zostaje wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego (wraz z członkami rodziny).

Wyłączenie z ubezpieczenia może nastąpić z okresem wstecznym, a nienależnie opłacone składki zostają zwrócone zgodnie z art. 41 b ust pkt 10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

I. Wybór ubezpieczenia w KRUS ( kontynuacja ubezpieczenia).

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników, a pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS.

W sytuacji, gdy wniosek został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie dla opiekuna – osobę taką obejmuje się ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek od dnia przyznania prawa do tego świadczenia, nie wcześniej niż od dnia obowiązywania ustawy tj. od 1 października 2015 r.

II. Rezygnacja z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS.

Osoby, które przed dniem 1 października 2015 r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku dla opiekuna i mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogły wrócić do KRUS.

Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS, będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

III. Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby pobierające świadczenie dla opiekuna podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Z obowiązku zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przyznania im prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunka lub świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia jedynie status członka rodziny rolnika lub domownika.

Niemniej to rolnik lub domownik powinien zgłosić do ubezpieczenia swojego małżonka jako członka rodziny, o ile nie został on zgłoszony do tego ubezpieczenia przez organ wypłacający świadczenie lub zasiłek.

Ważne!

Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy. Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowym w ZUS i brakiem możliwości powrotu do KRUS, w okresie pobierania świadczenia dla opiekuna.

Informacja zaktualizowana 01.04.2016