ZADANIA KRUS

A- A A+

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać następujące informacje:

 dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer konta ubezpieczonego, jeśli osoba je posiada),

  • imię i nazwisko dziecka, w przypadku gdy zaświadczenie ma dotyczyć zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka,
  • cel wydania zaświadczenia,
  • opcjonalne jest dodanie przedziału czasowego lub daty, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie.

UWAGA! Wniosek musi być podpisany.

2. Wniosek może zostać złożony:

 osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pomocą telefaksu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

UWAGA! W celu usprawnienia wydania żądanego zaświadczenia adresatem wniosku powinna być jednostka organizacyjna KRUS, w ewidencji której wnioskodawca figuruje.

3. Sposób odbioru zaświadczenia:

 

  • osobiście,
  • przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,
  • przez pełnomocnika (po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).