ZADANIA KRUS

A- A A+

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać następujące informacje:

 

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer konta ubezpieczonego, jeśli osoba je posiada),
 • imię i nazwisko dziecka, w przypadku gdy zaświadczenie ma dotyczyć zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka,
 • cel wydania zaświadczenia,
 • opcjonalne jest dodanie przedziału czasowego lub daty, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie.

UWAGA! Wniosek musi być podpisany.

2. Wniosek może zostać złożony:

 

 • osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • za pomocą telefaksu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

UWAGA! W celu usprawnienia wydania żądanego zaświadczenia adresatem wniosku powinna być jednostka organizacyjna KRUS, w ewidencji której wnioskodawca figuruje.

3. Sposób odbioru zaświadczenia:

 

 • osobiście,
 • przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,
 • przez pełnomocnika (po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).