ZADANIA KRUS

A- A A+

Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za osoby zwalniane z pracy

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidują pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za osobę, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, o ile osoba ta nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych.

Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika obowiązanego do zapłacenia składek, należnych kwot z tytułu składek.

Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników przysługuje w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego, po spełnieniu warunków określonych w ww. ustawie.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe powiatowe urzędy pracy.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).