ZADANIA KRUS

A- A A+

Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników

PRZEPISY OGÓLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 t.j.) Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te:

  1. posiadają obywatelstwo polskie lub
  2. są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

  • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
  • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

oraz wyodrębnia dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe.  

 


Zobacz także:

Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy)

Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek)

Przepisy dotyczące rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą