ZADANIA KRUS

A- A A+

Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników

PRZEPISY OGÓLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia o podleganiu/ustaniu ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 277, z późn.zm.). Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników, o ile osoby te:

  1. posiadają obywatelstwo polskie lub
  2. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt za względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej, lub
  3. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ubezpieczenie to obejmuje obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej.

Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

  • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
  • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

oraz wyodrębnia dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe.  

 


Zobacz także:

Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy)

Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek)

Przepisy dotyczące rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą