ZADANIA KRUS

A- A A+

Pytania dotyczące realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem pomocnika rolnika zgłaszane przez rolników w rozmowach telefonicznych

1. Gdzie na stronie internetowej KRUS znajdują się informacje dotyczące pomocnika rolnika?

 

Odpowiedź: Informacje dotyczące pomocnika rolnika znajdują się w banerze z animacją zdjęcia z truskawkami, po kliknięciu więcej. Znajdują się one również w zakładce Ubezpieczenie społeczne rolników / Ubezpieczenie pomocnika rolnika / Zasady podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu  bezpośredni link

2. W jakiej wysokości opłacać składki (od jakiej podstawy)?

Odpowiedź: Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pomocnika rolnika jest taka sama, jak za każdą inną osobę podlegającą temu ubezpieczeniu i stanowi pełną wysokość składki na to ubezpieczenie, która ogłaszana jest przez Prezesa Kasy zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Aktualnie wysokość miesięcznej składki stanowi kwotę 42 zł.Jeśli okres podlegania ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w danym miesiącu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika wynosi 9 % od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka od nowej podstawy wymiaru obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu w danym miesiącu. Wysokość składek należnych za pomocników została wskazana w tabeli (z wyliczoną kwotą składek dziennych) dostępnej na stronie internetowej KRUS (patrz: Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika).

3. W jakim terminie opłacać składki za pomocników?

Odpowiedź: Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

4. Na jakie konta należy dokonać wpłaty składek za pomocników?

Odpowiedź: Rolnik jest zobowiązany do wpłaty należnych składek za ubezpieczenie pomocnika na wskazane przez Kasę osobne konta dla składek:

 • na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, oraz
 • na ubezpieczenie zdrowotne. Numery kont zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl w zakładce Ubezpieczenie społeczne rolników/ Ubezpieczenie pomocnika rolnika / Zasady podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu/ Numery rachunków bankowych do dokonywania przez rolników wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne pomocnika rolnika,bezpośredni link

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że składkę:

 • na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie należy opłacać na podany numer rachunku bankowego właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej Placówki Terenowej KRUS,
 • na ubezpieczenie zdrowotne na rachunek właściwego Oddziału Regionalnego KRUS. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe jednostki organizacyjne Kasy.

5. Czy rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z gospodarstwa poniżej 1 ha przeliczeniowego może zgłosić do ubezpieczenia w KRUS pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy?

Odpowiedź: Tak. Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS może zgłosić każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą, również w gospodarstwie rolnym poniżej 1 ha przeliczeniowego.

6. Czy jest możliwość zgłoszenia pomocnika przez osobę ubezpieczoną w ZUS?

Odpowiedź: Tak. Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS może zgłosić również rolnik, który nie podlega ubezpieczeniu w KRUS, np. podlegając ubezpieczeniom w ZUS, o ile rolnik ten prowadzi, jako osoba fizyczna na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

7. Czy osoba posiadająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego może zgłosić do ubezpieczenia pomocników?

Odpowiedź: Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w KRUS powinien dokonać rolnik, który prowadzi działalność rolniczą i zawarł z pomocnikiem umowę o świadczenie pomocy przy zbiorach. Oznacza to, że osoba, która zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w celu uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie może zgłosić pomocnika do ubezpieczenia w KRUS.

8. Czy można zgłosić pomocnika oczekującego na zezwolenie na pracę?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczenie to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, m.in pomocników rolnika, którzy:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub,
 • są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W związku z tym osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie są zwolnione z posiadania takich uprawnień nie spełniają ustawowych warunków do objęcia ubezpieczeniem w KRUS.

9. Jakie są sposoby przekazania zgłoszeń?

Odpowiedź: Rolnik zgłoszenia pomocnika do ubezpieczeń w KRUS dokonuje na formularzu zgłoszeniowym:

 • papierowym do wypełnienia ręcznego (w postaci druku pdf), lub
 • w postaci elektronicznego arkusza (w formacie Excel), przygotowanego z przeznaczeniem do przekazania, po jego wypełnieniu, za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku, gdy nie jest możliwe przekazanie formularza zgłoszeniowego pomocnika za pomocą platformy e-PUAP, to wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wraz z złącznikiem) można złożyć bezpośrednio w jednostce organizacyjnej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej (tj. położenia gospodarstwa rolnego) lub przesłać do tej jednostki za pośrednictwem operatora pocztowego. Tak samo jak formularz w postaci druku pdf.

10. Gdzie znajdują się formularze zgłoszeniowe?

Odpowiedź: Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Kasy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Formularze i wnioski/ Ubezpieczenia bezpośredni link.  Niezależnie od powyższego formularze zgłoszeniowe (w formie druk pdf) dostępne są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy.

11. Czy istnieje możliwość przekazania zgłoszeń przez e-PUAP?

Odpowiedź: Tak. Sposób przekazywania zgłoszeń przez e-PUAP przedstawia INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, dostępna na stronie internetowej Kasy, w zakładce Ubezpieczenie społeczne rolników / Ubezpieczenie pomocnika rolnika / Zasady podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu bezpośredni link

12. Jak przekazać zgłoszenie przez e-PUAP do Oddziału?

Odpowiedź: Skrzynka podawcza e-PUAP jest jedna dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgłoszenie przekazane tą drogą do KRUS zostanie przekazane do właściwego Oddziału Regionalnego KRUS.

13. Jak dokonać korekty danych pomocników (korekta zgłoszenia)? Czy istnieje możliwość opłacenia składek za pomocnika za faktyczny okres pomocy, pomimo zawarcia umowy na okres dłuższy?

Odpowiedź: W sytuacji zmiany danych czy też korekty danych wykazanych w Zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach czy też w Załączniku do Zgłoszenia, dotyczących np.:

 • zmiany okresu świadczenia przez pomocnika pomocy przy zbiorach na podstawie zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, (np. w przypadku wypowiedzenia tej umowy w całym okresie lub w części, a tym samym niepodjęcia czy też zaprzestania świadczenia pomocy przez pomocnika przed terminem określonym w umowie),
 • zmiany danych osobowych i teleadresowych rolnika zgłaszającego pomocników do ubezpieczeń w KRUS, zmiany danych osobowych pomocników, a także
 • korekty (sprostowania) ewentualnych omyłek pisarskich obejmujących powyższe dane, należy wypełnić i przekazać Kasie formularz: Korekta do Zgłoszenia z dnia ………… do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, który będzie zawierał prawidłowe dane.

Formularz korekty w formie druku pdf i arkusza Excel dostępny jest na stronie internetowej Kasy pod adresem Ubezpieczenie społeczne rolników / Ubezpieczenie pomocnika rolnika / Zasady podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu Korekta do Zgłoszenia z dnia ………… do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach bezpośredni link. Ponadto formularze korekty (w formie druk pdf) dostępne są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy.

14. Jak dokonać korekty błędnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie o pomocy przy zbiorach?

Odpowiedź: Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla potrzeb realizacji zgłoszeń do ubezpieczenia pomocnika nie zobowiązują rolników do informowania Kasy o wynagrodzeniu pomocnika.

15. Czy należy dołączać pełnomocnictwo do zgłoszenia przekazywanego przez e-PUAP?

Odpowiedź: Tak. Zgłoszenie pomocników rolnika do ubezpieczeń w KRUS przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie udzielonego pisemnie przez rolnika pełnomocnictwa:

 • przesłanego elektronicznie przez e-PUAP uwierzytelnionego podpisem elektronicznym rolnika (należy podkreślić, że może zaistnieć konieczność wglądu do oryginału pełnomocnictwa przez jednostki organizacyjne KRUS w sytuacji gdy będzie to niezbędne),
 • przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego do jednostki właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej (tj. położenia gospodarstwa rolnego),
 • złożonego bezpośrednio w jednostce organizacyjnej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej (tj. położenia gospodarstwa rolnego).

 16. Czy można zgłosić do ubezpieczenia pomocników podając jedynie liczbę pomocników, bez podawania danych osobowych?

Odpowiedź Nie. Zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS pomocnika dokonuje się na formularzach ubezpieczeniowych, które zawierają podstawowe dane zgłaszanego pomocnika.

17. Jaka jest data objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przyjmowana jest przez KRUS w przypadku nadania zgłoszenia za pośrednictwem poczty?

Odpowiedź Zgodnie z art. 69 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocników rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku nadania zgłoszenia za pośrednictwem poczty za datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przyjmuje się datę stempla pocztowego.

18. Czy pełnomocnikiem może być biuro rachunkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisem art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

19. Czy należy dołączać umowę o pomocy przy zbiorach?

Odpowiedź: Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zobowiązują rolnika do dołączania przy zgłaszaniu pomocnika do ubezpieczenia w KRUS umowy o pomocy przy zbiorach.

20. Czy jest wzór umowy o pomocy?

Odpowiedź: Wzór umowy o pomocy przy zbiorach został zamieszczony na stronie internetowej Kasy w zakładce Ubezpieczenie społeczne rolników / Ubezpieczenie pomocnika rolnika / Zasady podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu / UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH – WZÓR bezpośredni link

21. Jak potwierdzić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika?

Odpowiedź: Na wniosek osoby zainteresowanej (tj. rolnika czy pomocnika) jednostka organizacyjna Kasy, w której osoba została zgłoszona jako płatnik lub ubezpieczony, wydaje zaświadczenie, potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

22. Czy można zmienić formę zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pomocy?

Odpowiedź: Umowa zlecenia i umowa o pomocy przy zbiorach to dwa różne rodzaje umów, które nie wykluczają się wzajemnie. Zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach (nawet przez osobę, która jest zleceniobiorcą) wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia pomocnika z tego tytułu do ubezpieczeń w KRUS. Umowa zlecenia rodzi natomiast tytuł do ubezpieczenia w ZUS. W przypadku zmiany formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pomocy przy zbiorach należy mieć na uwadze, że umowa taka powinna spełniać warunki, określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie czynności, wykonywanych na podstawie takiej umowy oraz elementów, które taka umowa powinna zawierać.

23. Jak rozliczać się z podatków? Gdzie pomocnik z Ukrainy będzie płacił podatek?

Odpowiedź: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego nie jest organem właściwym w kwestii rozliczeń podatkowych. Do prowadzenia rozliczeń podatkowych i udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych, w tym w związku z zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach, właściwe są organy podatkowe. Rzeczpospolita Polska ma podmianą umowę z Ukrainą o unikaniu podwójnego opodatkowania, więc pomocnik z Ukrainy (na ogół) będzie rozliczał się z podatku na Ukrainie.

24. Czy istnieje możliwość odliczenie składek za pomocnika od jego wynagrodzenia?

Odpowiedź: Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie pomocnika w KRUS ciąży na rolniku. Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie regulują natomiast kwestii, dotyczących zasad wypłacania pomocnikowi wynagrodzenia.