ZADANIA KRUS

A- A A+

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Począwszy od 2 maja 2004 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

 1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
 2. uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100 m2
 3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2
 4. uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej
 5. drób rzeźny:
  • kurczęta - powyżej 1000 szt. (w skali roku)
  • gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)
 6. drób nieśny:
  • kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 2.000 szt. (w skali roku)
  • gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 200 szt. (w skali roku)
  • kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • indyki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) - powyżej 1.000 szt. (w skali roku)
  • strusie (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 6 szt. (w skali roku)
 7. zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
  • kurczęta - powyżej 3.000 szt.
  • gęsi - powyżej 3.000 szt.
  • kaczki - powyżej 3.000 szt.
  • indyki - powyżej 3.000 szt.
  • strusie - powyżej 50 szt.
 8. zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
  • lisy i jenoty
  • norki
  • tchórzofretki
  • szynszyle
  • nutrie
  • króliki
 9. pasieki powyżej 80 rodzin
 10. hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zadeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać  informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Osoby dotychczas podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli rodzaj i rozmiar prowadzonej produkcji jest działem specjalnym w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów.

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w oparciu o gospodarstwo rolne i dział specjalny produkcji rolnej, a także prowadzące wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej, miały obowiązek złożenia w terminie do dnia 30 września 2004 r., we właściwej dla nich jednostce KRUS, zaświadczenia z organu podatkowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej. Jeżeli z dostarczonych dokumentów wynikało, iż prowadzona działalność nie stanowiła działu specjalnego w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. dotyczyła innego rodzaju upraw i produkcji niż wymienione powyżej, lub dana osoba nie osiągała podanych rozmiarów produkcji w dziale specjalnym, jej ubezpieczenie ustało z dniem 30.09.2004 r. Tym samym, począwszy od IV kwartału 2004 r. zostały wyłączone z ubezpieczenia społecznego rolników również osoby prowadzące wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej, jeśli nie dostarczyły one wymienionego zaświadczenia w ustawowym terminie.

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.