ZADANIA KRUS

A- A A+

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Począwszy od 2 maja 2004 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

 1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
 2. uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100 m2
 3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2
 4. uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej
 5. drób rzeźny:
  • kurczęta - powyżej 1000 szt. (w skali roku)
  • gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)
 6. drób nieśny:
  • kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 2.000 szt. (w skali roku)
  • gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 200 szt. (w skali roku)
  • kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • indyki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
  • kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) - powyżej 1.000 szt. (w skali roku)
  • strusie (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 6 szt. (w skali roku)
 7. zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
  • kurczęta - powyżej 3.000 szt.
  • gęsi - powyżej 3.000 szt.
  • kaczki - powyżej 3.000 szt.
  • indyki - powyżej 3.000 szt.
  • strusie - powyżej 50 szt.
 8. zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
  • lisy i jenoty
  • norki
  • tchórzofretki
  • szynszyle
  • nutrie
  • króliki
 9. pasieki powyżej 80 rodzin
 10. hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Zgłaszając się do ubezpieczenia należy przedłożyć:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego (KRUS UD-2, KRUS UD-2Z),
 • zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zadeklarowanego dochodu z tego tytułu,
 • oświadczenie o rozmiarach produkcji i dochodach wyłącznie przy hodowli strusi.

Ubezpieczeniu społecznemu rolników podlegają osoby które prowadzą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie składać do 31 stycznia:

 • oświadczenie o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i przewidywanym dochodzie z tej działalności,
 • odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego w powyższym zakresie i kwocie przewidywanego dochodu w danym roku podatkowym.

W A Ż N E: rolnicy, którzy nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.