ZADANIA KRUS

A- A A+

Ubezpieczenie społeczne rolników dla rolników i domowników pobierających: świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, a także pełniących: czynną służbę wojskową jako żołnierz niezawodowy i służbę zastępczą

W świetle obowiązujących od 15 czerwca 2022 r. przepisów art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) nadal podlegają temu ubezpieczeniu pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułów:

  1. pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
  2. pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  3. pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  4. pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,
  5. odbywania służby zastępczej,

o ile bezpośrednio przed dniem objęcia ubezpieczeniem w ZUS z ww. z tytułów podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.
Odstąpienie od ubezpieczenia społecznego rolników w powyższym trybie jest możliwe w każdym czasie pod warunkiem złożenia w Kasie oświadczenie w tej sprawie. 
W takiej sytuacji ubezpieczenie ustaje nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie to zostało złożenia w Kasie.

Ważne! 
Fakt objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu podjęcia ww. aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, gdyż może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. 

Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno–rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

UWAGA!
Rolnicy i domownicy, którzy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z ww. tytułów (za okresy przed 15 czerwca 2022 r.) mają możliwość ,,przywróceniaʺ do ubezpieczenia.
W tym celu należy złożyć wniosek (do pobrania) w jednostce organizacyjnej Kasy, w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających taką możliwość, tj. od 15 czerwca do 15 grudnia 2022 r.