ZADANIA KRUS

A- A A+

Ulgi w spłacie należności, umorzenia

WAŻNE w przypadku zaistnienia trudności płatniczych lub powstania zadłużenia

Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania przez rolników miesięcznych składek, a zaniechanie regulowania tych należności w określonym, ustawowym terminie płatności, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie, lub z tytułu nie opłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, w której podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o zastosowanie ULGI W SPŁACIE, którą KRUS może udzielić w formie:

  • odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
  • rozłożenia zadłużenia na raty,
  • zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat


Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia.

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z postanowieniami ustawy od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

„Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest także stosować przepisy prawa unijnego w odniesieniu do pomocy publicznej w rolnictwie zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Udzielane ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne oraz ich umarzanie stanowią pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy publicznej w rolnictwie wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy są zobowiązane do przedstawienia:

  • w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie –

a) informacji wymienionych w „Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę”- wzór  formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – druk tutaj;

 

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresiedruk tutaj;

  • w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w rolnictwie w ramach programów pomocowych –

a) informacji wymienionych w „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – wzór formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  – druk tutaj, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.”


 

Zobacz także:
Dochodzenie należności