ZADANIA KRUS

A- A A+

Wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ww. ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS

1. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia, który po pobraniu i wydrukowaniu należy wypełnić i podpisać,
 2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik należy załączyć pisemne upoważnienie,
 3. upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia. Upoważnienie do odbioru można złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili jego odbioru.

UWAGA!

Wnioski o wydanie zaświadczenia mogą być składane w formie innej niż na opracowanym przez KRUS formularzu (formularz wniosku ma charakter pomocniczy).

W takim przypadku we wniosku należy podać następujące informacje:

 • dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, UNO tj. Unikalny Numer Osoby – jeśli został nadany przez jednostkę organizacyjną KRUS),
 • dane osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie (imię, nazwisko, adres, PESEL, UNO) - w sytuacji gdy zaświadczenie ma dotyczyć osoby innej niż Wnioskodawca, np. dziecka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Wnioskodawcy),
 • cel wydania zaświadczenia,
 • sposób odbioru zaświadczenia,
 • wskazanie przedziału czasowego lub daty, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie (opcjonalnie),
 • nr telefonu lub adres e-mail (dodatkowo do kontaktu).

2. Sposób złożenia i odbioru wniosku:

 1. osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 2. za pośrednictwem poczty,
 3. elektronicznie (wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Informacje dotyczące przekazywania wniosków, podań i innych dokumentów do KRUS drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl/bip/epuap/.

UWAGA!

W celu usprawnienia wydania żądanego zaświadczenia adresatem wniosku powinna być jednostka organizacyjna KRUS, w ewidencji której Wnioskodawca figuruje, w przypadku gdy nie figuruje - jednostka, na terenie działania której znajduje się gospodarstwo rolne, a w przypadku gdy nie posiada gospodarstwa rolnego – jednostka właściwa według miejsca zamieszkania. Domownicy rolnika, a także pomocnicy rolnika wnioski o wydanie zaświadczenia wnoszą do jednostki organizacyjnej KRUS, właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, będącego w posiadaniu rolnika, na rzecz którego pracują w tym gospodarstwie.

3. Termin załatwienia wniosku

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia KRUS wniosku o wydanie zaświadczenia. Przed wydaniem zaświadczenia KRUS może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

UWAGA!

Użytkownicy Portalu dla Rolników eKRUS mają możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz opłacenia składek na te ubezpieczenia. Pomocne informacje dotyczące zakładania konta w eKRUS oraz usługi wydawania zaświadczeń za pośrednictwem tego Portalu znajdują się na stronie: https://www.ekrus.gov.pl 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).