ZADANIA KRUS

A- A A+

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne ma obowiązek opłacania składek za wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie, a jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób, obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników od dnia 1 października 2009 r. naliczane są w wymiarze miesięcznym. W przypadku, gdy okres podlegania temu ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc, składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu (do dnia 1 października 2009 r. obowiązek opłacania składek istniał za cały kwartał, bez względu na faktyczny okres spełniania warunków do podlegania ubezpieczeniu w danym kwartale).

Składki obejmują ubezpieczenie:

 • wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
 • emerytalno-rentowe.

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wysokość składki na to ubezpieczenie

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej. Wysokość tej emerytury Prezes Kasy ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującej od tego terminu kwoty emerytury podstawowej.

Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych i więcej, opłaca za siebie i współmałżonka dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości:

 

 • 12% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
 • 24% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
 • 36% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i jednocześnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe naliczana jest w podwójnym wymiarze składki podstawowej.

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie i wysokość składki na te ubezpieczenia

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę (w tym także za osobę, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne powyżej 50 hektarów przeliczeniowych) podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie naliczana jest w podstawowej wysokości.

Za osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym (tj. z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej) składka wynosi 1/3 wysokości pełnej składki miesięcznej.

Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ustaloną przez Radę Rolników, wysokość miesięcznej składki na jeden lub kilka kolejnych kwartałów, co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalana kwotowo - i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej - albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej.

Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Ważne!!! Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie terminowo opłacić należnych składek, mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną wysokość składki w obowiązującym do zapłaty terminie. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń wypłacanych świadczeń przysługujących rolnikowi, na poczet zaległych składek, do opłacenia których jest zobowiązany.

Aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników

http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ 

Dla ułatwienia opłacania składek na ubezpieczenie jednostki organizacyjne KRUS przesyłają płatnikom druki przekazów z wymiarem należnych do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Natomiast brak z KRUS druku przekazu (polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku terminowego płacenia składek. Wówczas płatnik składek dokonuje wpłaty na rachunek właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS. Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na podstawie wpłaty gotówkowej powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu ”tytułem” powinna zawierać między innymi takie dane jak:

 

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/osób ubezpieczonych,
 • rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne),
 • okresu jakiego dotyczy wpłata.

Ważne!!! Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów, a obwieszczenie w tej sprawie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - docelowy adres: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1 

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna podlegające ubezpieczeniu w KRUS, do czasu uzyskania przez nie 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał decyzję przyznającą świadczenie lub zasiłek.

Prawo do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem z dotacji budżetu państwa

W okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym jest możliwość - od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną - finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

 

 • rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (czyli obowiązkowo) albo na wniosek (czyli dobrowolnie),
 • rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa i stanowi 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal jest opłacana przez rolnika indywidualnie.

Przy ubieganiu się o finansowanie składek należy:

 

 • złożyć wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS (formularz wniosku do pobrania/ubezpieczenia),
 • złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie, w przypadku osób niepodlegających w KRUS, (formularz wniosku do pobrania/ubezpieczenia),
 • przedłożyć skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • nie podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiadać ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty,
 • zaprzestać prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawiesić jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona.

Ponadto drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym, pobieraniem zasiłku macierzyńskiego).

Sam fakt pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzić pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Ponadto osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.


 

ulgi w spłacie należności, umorzenia

wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w latach 1995-2015