ZADANIA KRUS

A- A A+

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników i terminy ich opłacania

1) Składka wypadkowa, chorobowa i macierzyńska za każdego ubezpieczonego ustalana jest przez Radę Rolników i ogłaszana jest przez Prezesa Kasy w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski,

2) Składka emerytalno-rentowa za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej, której wysokość ogłasza Prezes Kasy w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są w wymiarze miesięcznym niezależnie czy jest to ubezpieczenie z mocy ustawy czy ubezpieczenie na wniosek.

Jeśli okres podlegania jest krótszy niż miesiąc, to składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu.


Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni:

 • do 50 ha przeliczeniowych - opłaca składkę na ubezpieczenie w wysokości podstawowej,
 • do 100 ha przeliczeniowych - opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 12% emerytury podstawowej,
 • powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych -opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 24% emerytury podstawowej,
 • powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych - opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 36% emerytury podstawowej,
 • powyżej 300 ha przeliczeniowych opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 48% emerytury podstawowej.


W A Ż N E :  Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości oprócz składek wynikających z powierzchni gospodarstwa.

Za osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym (tj. z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej) składka wynosi 1/3 wysokości pełnej składki miesięcznej. Aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników

http://www.krus.gov.pl/krus/krus-niezbednik.

Termin płatności składek:

Termin płatności składek jest kwartalny i przypada w ostatnim dniu pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Składkę na ubezpieczenie za wszystkich ubezpieczonych opłaca rolnik, a w przypadku gdy działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób (współwłaścicieli), obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie.

Składki na ubezpieczenie opłaca się z wykorzystaniem:

 • polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej,
 • druków przekazów otrzymanych z KRUS.

Wpłata realizowana przelewem elektronicznym lub wpłatą gotówkową powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu ”tytułem" zawierać między innymi takie dane jak:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/osób ubezpieczonych,
 • nr UNO (Unikalny Numer Osoby nadany przez KRUS),
 • rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne). Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • okresu jakiego dotyczy wpłata.

W A Ż N E:  Brak druku przekazu z KRUS lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku ich terminowego opłacenia. Nieopłacenie składek w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Numery rachunków bankowych dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników - w zależności od oddziału regionalnego KRUS

Stopa procentowa odsetek za zwłokę : http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1

Podstawa prawna: art. 4, 8, 17, 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

 


Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

ulgi w spłacie należności, umorzenia

wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za okres od 1995