ZADANIA KRUS

A- A A+

Transfer świadczeń dla kombatantów i innych osób uprawnionych za granicę

Kombatantom i innym osobom uprawnionym do emerytur i rent rolniczych przysługują dodatki dla kombatantów i osób represjonowanych, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2014.1206 j.t.).

Od dnia 18 października 2014 r. weszły w życie przepisy dające Kasie możliwość dokonywania bezpośredniej wypłaty - wraz z emeryturą lub rentą - świadczeń przysługujących kombatantom i innym osobom uprawnionym, za granicę na rachunek bankowy w państwie ich zamieszkania.

Świadczenia przysługujące kombatantom i innym osobom uprawnionym, mieszkającym poza granicami Polski do dnia 17 października 2014 r. wypłacane były na rachunek bankowy emeryta/rencisty w Polsce lub do rąk osoby upoważnionej przez emeryta/rencistę do odbioru świadczenia w Polsce. W przypadku, gdy świadczenie dla kombatantów i osób represjonowanych przysługiwało do emerytury lub renty, podlegającej koordynacji na podstawie przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym, emerytura lub renta była wypłacana bezpośrednio na zagraniczny rachunek bankowy osoby uprawnionej, natomiast świadczenia kombatanckie wypłacane były w Polsce.

Od dnia 18 października 2014 r. Kasa może dokonywać transferu za granicę świadczeń dla kombatantów i innych osób uprawnionych dla osób zamieszkujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz państwach, z którymi Polskę wiążą dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, tj.: w Australii, w Austrii, w Belgii, w Bułgarii, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, w Danii, w Estonii, w Finlandii, we Francji, w Grecji, w Hiszpanii, w Holandii, w Irlandii, w Islandii, w Kanadzie, w Korei Płd., w Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, na Malcie, w Mołdawii, w Niemczech, w Norwegii, w Portugalii, w Rumunii, w Serbii, na Słowacji, w Słowenii, w Szwajcarii, w Szwecji, na Ukrainie, w USA, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Natomiast od dnia 18 kwietnia 2015 r. Kasa również transferuje wraz z emeryturą lub rentą świadczenia dla kombatantów i innych osób uprawnionych osobom zamieszkującym w państwach, z którymi Polska nie jest związana umową międzynarodową o zabezpieczeniu społecznym.

Świadczenia przysługujące kombatantom i innym osobom uprawnionym objęte transferem za granicę to między innymi:

  • dodatek kombatancki,
  • dodatek kompensacyjny,
  • ryczałt energetyczny,
  • renta inwalidy wojennego lub wojskowego, przyznana kombatantowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 ze zm.).

Kasa podejmuje wraz z emeryturą lub rentą wypłatę świadczeń dla kombatantów i innych uprawnionych osób do państwa zamieszkania na wniosek osoby uprawnionej.

Jednostkami Kasy właściwymi do rozpatrzenia wniosku o transfer ww. świadczeń za granicę są:

- Oddział Regionalny KRUS w Krakowie – Placówka Terenowa w Nowym Sączu – w odniesieniu do osób zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (poza Niemcami) oraz w Australii, Kanadzie, Korei, Macedonii, Mołdawii, USA i na Ukrainie, a także w odniesieniu do osób zamieszkałych w państwach, z którymi Polska nie jest związana umową międzynarodową o zabezpieczeniu społecznym.

Adres:
ul. Młyńska 8
33-300 Nowy Sącz

- Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu – Placówka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim – w odniesieniu do osób zamieszkałych w Niemczech.

Adres:
ul. Krotoszyńska 41
63-400 Ostrów Wielkopolski

Przykład I

Pan Stanislaw K. mieszka w USA. Pobiera emeryturę rolniczą przyznaną na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA, do której przysługują dodatki: kombatancki i kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Obecnie emerytura rolnicza transferowana jest na konto uprawnionego w banku w USA, natomiast ww. dodatki wypłacane są w Polsce przez Placówkę Terenową w Nowym Sączu na rachunek bankowy w Polsce. Wniosek o transfer tych dodatków pan Stanisław K. powinien złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu, która wypłaca świadczenie.

Przykład II

Pani Helena M. mieszka w Niemczech. Pobiera emeryturę rolniczą przyznaną na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce, do której przysługuje ryczałt energetyczny. Emerytura rolnicza transferowana jest na konto uprawnionej w banku w Niemczech, natomiast ryczałt energetyczny wypłacany jest w Polsce przez Placówkę Terenową KRUS w Ostrowie Wielkopolskim do rąk osoby upoważnionej do odbioru świadczenia w Polsce. Wniosek o przekazywanie dodatku energetycznego na konto bankowe w Niemczech pani Helena M. powinna złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim.

Przykład III

Pan Andrzej B. mieszka w Brazylii. Pobiera emeryturę rolniczą, do której przysługują dodatki: kombatancki i kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Emerytura wraz z ww. dodatkami wypłacana jest na rachunek bankowy w Polsce przez oddział regionalny KRUS właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce. Wniosek o transfer emerytury rolniczej wraz z dodatkami pan Andrzej B. powinien złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu lub w oddziale regionalnym KRUS wypłacającym obecnie emeryturę, który przekaże ten wniosek do rozpatrzenia do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu.

Wniosek o transfer za granicę świadczeń dla kombatantów i innych osób uprawnionych można również złożyć w każdej jednostce terenowej Kasy w formie pisemnej lub ustnie (do protokołu). We wniosku takim należy podać numer rachunku bankowego w państwie zamieszkania, na który Kasa powinna przekazywać świadczenia. Można także skorzystać w tym celu z formularza „Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników/dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego”, dostępnego w jednostkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl (w Niezbędniku /dół strony/ – zakładka – Wnioski do pobrania – Formularze – Świadczenia).

Osoby mieszkające za granicą, które będą się ubiegać o przyznanie świadczeń dla kombatantów i innych osób uprawnionych, nie muszą składać dodatkowego wniosku o transfer tych świadczeń. Wystarczy we wniosku o emeryturę lub rentę podać numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać świadczenia emerytalno-rentowe wraz z przysługującymi dodatkami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 j.t.).