ZADANIA KRUS

A- A A+

Informacja o wejściu w życie Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu

Od dnia 1 września 2018 r. wchodzi w życie Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, zwane dalej Porozumieniem oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu. Obydwa dokumenty zostały podpisane w Quebecu w dniu 3 czerwca 2015 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2018 r. odpowiednio pod pozycją 1511 i pozycją 1513.

Zawarcie Porozumienia między Polską a Prowincją Quebec zabezpieczy interesy obywateli Polski i Kanady – zamieszkałych w Quebecu w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Porozumienia mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej ze Stron, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Porozumienie to ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

Związanie Polski Porozumieniem z Quebekiem, które odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwia obywatelom polskim i kanadyjskim, mieszkającym w Quebecu, między innymi:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby migrujące między Polską a Quebekiem w celu wykonywania pracy tylko w jednym państwie (unikanie podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywaną przejściowo w drugim państwie),
 • uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych w Quebecu oraz w państwach trzecich (objętych podobnymi porozumieniami) w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych i odwrotnie,
 • transfer świadczeń osobom uprawnionym do miejsca ich zamieszkania w Polsce, Quebecu lub w państwie trzecim,
 • ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych na terytorium drugiej Strony, a ponadto ułatwia swobodę przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Quebekiem poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub okresów ubezpieczenia przebytych w Quebecu, po wyjeździe na terytorium drugiej Strony.

W odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej Porozumienie znajduje zastosowanie do następujących świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników:

 • emerytur rolniczych,
 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, w tym rent z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • rent rodzinnych,
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy rolniczej lub rolniczych chorób zawodowych,
 • zasiłków pogrzebowych.

Natomiast w odniesieniu do Quebecu stosuje się do ustawodawstwa Quebecu dotyczącego:

 • Planu Emerytalno-Rentowego Quebecu

- świadczenia emerytalne,

- świadczenia dla pozostających przy życiu członków rodziny (świadczenie z tytułu śmierci, renta dla pozostałego przy życiu małżonka, renta sieroca),

- świadczenia z tytułu niepełnosprawności (w tym renta dla dziecka osoby niepełnosprawnej),

 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ze strony KRUS wszelkich informacji dotyczących Porozumienia z Quebekiem w zakresie polskich świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego rolników, udziela jednostka wyznaczona do realizacji tego Porozumienia, tj.:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie
Wydział świadczeń Zagranicznych w Nowym Sączu

ul. Młyńska 8 33-300 Nowy Sącz
telefony: +48 (18) 440-73-03 +48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06 +48 (18) 440-73-07
e-mail: nowysacz(at)krus.gov.pl 

Informacje dotyczące świadczeń z systemu rentowego Quebecu można uzyskać w instytucji właściwej Quebecu:

Retraite Québec
1055, boulevard René-Lévesque Est, 13e étage
Montréal (Québec) H2L 4S5
Canada

Wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe, złożone przez osoby które ostatnio (przed złożeniem wniosku) mieszkały w Kanadzie poza Prowincją Quebec, albo wyłącznie mieszkały w Quebecu, ale nie wykonywały pracy na terytorium tej Prowincji, podlegają rozpatrzeniu na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą. Po stronie Kanady instytucją właściwą do realizacji takiego wniosku jest Service Canada.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących umowy z Kanadą Opens internal link in current windowkliknij tutaj.

Informacje na temat zastosowania Porozumienia do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, pełniącym jako jedno z Biur w ramach Centrali KRUS funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji Porozumienia:

Centrala Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48(22) 5926412
e-mail: bs(at)krus.gov.pl 

Informacje na temat zastosowania Porozumienia do stosowanego ustawodawstwa wobec rolników podejmujących pracę na terytorium Quebecu (art. 6 tego Porozumienia) można uzyskać w Biurze Ubezpieczeń Centrali KRUS, pełniącym funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji porozumienia polsko-quebeckiego, a także w jednostkach terenowych KRUS (właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego) pełniących funkcję instytucji właściwych przy realizacji Porozumienia między Polską a Quebekiem.

Centrala
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Ubezpieczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48(22) 5926411
e-mail: bu(at)krus.gov.pl