ZADANIA KRUS

A- A A+

Realizacja Umowy z Australią o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS

Od dnia 1 października 2010 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje umowę o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Australią, podpisaną w Warszawie w dniu 7 października 2009 r., zwaną dalej umową oraz porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej umowy podpisane w tym samym dniu, zwane dalej porozumieniem.

Umowa i porozumienie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 172 z 2010 r. odpowiednio pod pozycją 1160 i 1162. Umowa reguluje stosunki polsko - australijskie w zakresie zabezpieczeń społecznych. Teksty umowy i porozumienia dostępne są w Bazie Umów w serwisie internetowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych(www.msz.gov.pl). 

Związanie Polski umową z Australią umożliwia polskim i australijskim obywatelom między innymi:

 • ułatwienie swobody przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Australią poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub australijskich okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym (między 16 rokiem życia a wiekiem emerytalnym), po wyjeździe do drugiego państwa, w tym:
  • uzyskanie emerytur z jednego lub z obu państw lub renty częściowej z Polski przez osoby w Polsce i w Australii, dzięki możliwości sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym w sytuacji, gdy osoby takie nie mają obecnie wystarczających okresów ubezpieczenia/stałego pobytu do przyznania świadczeń w jednym z tych państw lub obydwu. Jeżeli zatem posiadane przez osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę z KRUS okresy ubezpieczenia w Polsce są niewystarczające do nabycia prawa do tego świadczenia, wówczas KRUS, jako polska instytucja właściwa w odniesieniu do rolników (domowników) uwzględni również uznane przez instytucję australijską przebyte w Australii okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym, pod warunkiem, że okresy te nie pokrywają się w czasie.
  • transfer świadczeń osobom uprawnionym w jednym z Państw-Stron Umowy a zamieszkałym na terytorium drugiego Państwa - Stron Umowy.
 • zagwarantowanie wszystkim osobom, do których stosuje się umowa jednakowego traktowania przez państwa-strony umowy pod względem praw i obowiązków dotyczących prawa do świadczeń objętych umową i ich wypłaty.

Porozumienie zawiera przepisy konieczne dla sprawnej realizacji umowy przez polskie i australijskie instytucje ubezpieczeniowe, wskazuje polskie i australijskie instytucje łącznikowe, które odpowiadają za zapewnienie koordynacji i wymianę informacji między instytucjami obu państw, a także uczestniczą w informowaniu osób zainteresowanych o prawach i obowiązkach wynikających z umowy. Porozumienie to wskazuje również instytucje właściwe, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji umowy (np. rozpatrują prawo do świadczeń pieniężnych, wydają stosowne decyzje, wypłacają świadczenia, kierują wnioski o świadczenia pieniężne do instytucji właściwej drugiej Strony umowy).

OSOBY OBJĘTE POSTANOWIENIAMI UMOWY

Z przepisów umowy, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, korzystają:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 
 • obywatele Australii, 
 • osoby nieposiadające obywatelstwa żadnego z obu wymienionych państw (czyli obywatele państw trzecich oraz tzw. bezpaństwowcy).

Postanowienia umowy dotyczą osób, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce, wykonując aktywność zawodową, w szczególności jako pracownicy oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolnicy oraz domownicy, w myśl przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), i które mają okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym (tj. między 16 rokiem życia a wiekiem emerytalnym).

Dotyczą one także osób ubiegających się o renty rodzinne po wyżej wymienionych.

JAKICH ŚWIADCZEŃ DOTYCZY UMOWA Z AUSTRALIĄ

Po Stronie polskiej umowa dotyczy świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, udzielanych w ramach:

 • systemu ubezpieczenia społecznego rolników, administrowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, administrowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

W zakres przedmiotowy polsko - australijskiej umowy wchodzą następujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników realizowane przez KRUS:

 • z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego:
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • z ubezpieczenia emerytalno-rentowego:
  • emerytura rolnicza,
  • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową,
  • renta rodzinna,
  • zasiłek pogrzebowy.

Po Stronie australijskiej umową objęte są emerytury z tytułu stałego pobytu w Australii (Age pension- tzw. I filar).

Umowa nie ma zastosowania do gwarancji emerytalnej (Superannuation Guarantee) przysługującej z tytułu składek opłacanych do australijskiego systemu emerytalnego (tzw. II filar)

Informacje o warunkach nabywania prawa do rolniczych świadczeń emerytalno - rentowych dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Świadczenia

Informacje o warunkach nabywania prawa do australijskiej emerytury z tytułu stałego pobytu (Age pension) zamieszczone są na stronie internetowej http://www.centrelink.gov.au/


SKŁADANIE WNIOSKU O EMERYTURĘ LUB RENTĘ

Równoczesne rozpatrywanie uprawnień do świadczeń

Postępowanie o przyznanie emerytury/renty wszczyna się na wniosek zgłoszony przez osobę zainteresowaną. Wniosek o przyznanie świadczeń może być zgłoszony w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Osoba posiadająca okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym wniosek o emeryturę składa w instytucji ubezpieczeniowej jednego z państw - stron umowy. Zgłoszenie wniosku o świadczenia do instytucji ubezpieczeniowej jednego państwa uruchamia postępowanie o przyznanie również odpowiednich świadczeń w instytucji ubezpieczeniowej drugiego państwa. W takich przypadkach nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych wniosków - do instytucji polskiej i australijskiej.

Wniosek o emeryturę złożony w instytucji jednego państwa-strony umowy uruchamia automatycznie równoczesne postępowanie w sprawie emerytury w obydwu państwach-stronach umowy, a data złożenia wniosku jest wiążąca dla instytucji obu państw. Jednak muszą być spełnione pewne warunki tj.: wnioskodawca musi wskazać we wniosku, że był objęty systemem zabezpieczenia społecznego obu państw, a instytucja drugiego państwa w terminie 6 miesięcy otrzyma wniosek z instytucji, w której został on złożony.

Wniosek osoby posiadającej okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną po takiej osobie złożony w KRUS nie uruchamia automatycznie postępowania w sprawie o rentę z australijskiej instytucji ubezpieczeniowej. Umowa po stronie australijskiej nie przewiduje bowiem takich świadczeń. Natomiast wniosek o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną na podstawie wyłącznie tylko polskich okresów ubezpieczenia KRUS, złożony w australijskiej instytucji ubezpieczeniowej uruchamia postępowanie w sprawie renty z KRUS i data złożenia tego wniosku jest wiążąca dla KRUS, jednak pod warunkiem, że KRUS w terminie 6 miesięcy otrzyma ten wniosek z instytucji australijskiej.

Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej powstaje wyłącznie w wyniku zsumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, warunkiem istnienia prawa do takiej renty jest stały pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo ważne jest podanie we wniosku o świadczenia ustalane przez KRUS odpowiednich identyfikatorów numerycznych, a mianowicie: numerów PESEL i NIP osoby zainteresowanej, a w razie gdy nie nadano jej tych numerów lub jednego z nich - serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu (także paszportu zagranicznego).

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O EMERYTURĘ LUB RENTĘ PRZEZ OSOBĘ ZAMIESZKAŁĄ W POLSCE

Osoba zainteresowana zamieszkała w Polsce, posiadająca okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii wniosek o polską emeryturę lub rentę może złożyć odpowiednio do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w KRUS, albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w ZUS.

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego funkcję właściwej instytucji do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem umowy - we współpracy z instytucją australijską - pełni:

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie -
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8
833-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98
e-mail:
nowysacz(at)krus.gov.pl

Wymieniona jednostka KRUS ustala uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie polskiego ustawodawstwa oraz dokonuje transferu świadczeń osobom zamieszkałym w Australii.

W takiej sytuacji jednostka organizacyjna KRUS właściwa dla miejsca zamieszkania, po skompletowaniu wniosku, przekazuje go do wyznaczonej jednostki KRUS, tj. do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczeń.

Osoba zainteresowana ubiegając się w KRUS o świadczenia z zastosowaniem umowy polsko - australijskiej, powinna zgłosić do KRUS wniosek o polskie świadczenia rolnicze przy użyciu odpowiednich formularzy krajowych stosowanych przez Kasę:

KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy

KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

KRUS SR-26 Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć - w zależności od rodzaju żądanych świadczeń - odpowiednie dokumenty stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie prawa do danego świadczenia, a mianowicie:

 • w przypadku ubiegania się o emeryturę lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną dokumenty stwierdzające:
  • datę urodzenia,
  • polskie okresy ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, (jeżeli takie posiada) - informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających okresy zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej ZUS www.zus.pl,
  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia, zwłaszcza przed dniem 1 stycznia 1983r., a także po tej dacie, gdy wyjazd z Polski nastąpił przed 1991 rokiem tj. przed rozpoczęciem funkcjonowania KRUS (w takim przypadku środkiem dowodowym są np. zaświadczenia urzędu gminy, książeczki sprzedaży produktów rolnych, dokumenty potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa rolnego, zeznania świadków),
  • ewentualnie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (akt notarialny, umowa dzierżawy),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk N-14) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • datę zawarcia związku małżeńskiego, a w przypadku zgonu małżonka - datę jego zgonu,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci w wieku powyżej 16 lat (do renty rodzinnej).

Ponadto osoba zamieszkała w Polsce ubiegająca się o rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe z zastosowaniem umowy, która nie wnioskuje o świadczenie australijskie, powinna wypełnić i przedłożyć w KRUS formularz AU-PL5  "Prośba o informacje" . 

Natomiast osoba zamieszkała w Polsce ubiegająca się również o australijską emeryturę z tytułu stałego pobytu w Australii (Age pension) wraz ze stosownym wnioskiem o świadczenie polskie powinna wypełnić i przedłożyć w KRUS formularz AU-PL3 "Wniosek o australijską emeryturę" oraz formularz AU-PL4 (Dochód i majątek MODIA), przy czym nie ma potrzeby wypełniania przez tę osobę formularza AU-PL5


Formularze wymienionych wniosków dostępne są w każdej jednostce organizacyjnej KRUS jak również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.bip.krus.gov.pl w zakładce Formularze i wnioski

Wniosek o emeryturę australijską przekazywany jest przez Placówkę Terenową KRUS w Nowym Sączu w celu wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania australijskiej emerytury z tytułu stałego pobytu w Australii (Age pension) do instytucji właściwej Centrelink International Services w Hobart, w celu rozpatrzenia.

Data zgłoszenia wniosku o świadczenia w KRUS jest wiążąca dla instytucji australijskiej pod warunkiem, że instytucja australijska w terminie 6 miesięcy otrzyma z KRUS wniosek o emeryturę.

Po rozpatrzeniu wniosku o emeryturę lub rentę rolniczą - Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu wydaje stosowną decyzję w sprawie emerytury lub renty rolniczej. Decyzję dotyczącą emerytury z australijskiego systemu ubezpieczenia społecznego osoba zainteresowana otrzyma z australijskiej instytucji właściwej.

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O EMERYTURĘ LUB RENTĘ PRZEZ OSOBĘ ZAMIESZKAŁĄ W AUSTRALII

Osoba zamieszkała w Australii, posiadająca okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym przebyte w Australii, wniosek o polską emeryturę lub rentę ustalaną z zastosowaniem Umowy składa we właściwym biurze terenowym australijskiej instytucji Centrelink.

W Australii funkcję instytucji właściwej do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem Umowy - we współpracy z instytucjami polskimi (KRUS i ZUS) - pełni:

Centrelink International Services
(CIS - Centrelink Służby Międzynarodowe)
GPO Box 273
Hobart TAS 7001
Australia
tel.: +61 3 6222 3455
fax: +61 3 6222 2799
e-mail:
international.services(at)centrelink.gov.au

Osoba zainteresowana zamieszkała w Australii powinna wniosek o emeryturę lub rentę oraz zasiłek pogrzebowy na podstawie polskich przepisów (z KRUS albo z ZUS) zgłosić do instytucji australijskiej przy użyciu odpowiedniego formularza:

PL-AU 3 "Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy" ,

PL-AU 4  "Wniosek o polską rentę rodzinną" ,

PL-AU 5 "Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego" .

Formularze tych wniosków można uzyskać w Centrelink International Services w Hobart (http://www.centrelink.gov.au/)

Formularze tych wniosków są dostępne również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.bip.krus.gov.pl w zakładce Formularze i wnioski oraz na końcu niniejszej informacji.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prawo do polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości. W przypadku ubiegania się o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy wnioskodawca powinien dołączyć wszelką posiadaną dokumentację lekarską. Dokumentacja medyczna stanowi podstawę do ustalenia niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przez lekarza rzeczoznawcę Kasy w pierwszej instancji przez, a w drugiej instancji przez komisję lekarską Kasy.

Po wszczęciu postępowania w instytucji australijskiej wniosek o świadczenie polskie przekazywany jest do rozpatrzenia polskiej instytucji właściwej, tj. odpowiednio KRUS lub ZUS. Data zgłoszenia wniosku w instytucji australijskiej jest wiążąca dla KRUS (lub ZUS), pod warunkiem, że KRUS (lub ZUS) w terminie 6 miesięcy otrzyma z instytucji australijskiej ten wniosek o świadczenie.

Osoba zamieszkała w Australii, posiadająca wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia wniosek o świadczenia polskie składa bezpośrednio w instytucji polskiej. Wniosek taki można zgłosić także za pośrednictwem instytucji australijskiej, która przekaże go odpowiedniej instytucji w Polsce, tj. KRUS albo ZUS.

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O EMERYTURĘ LUB RENTĘ PRZEZ OSOBĘ ZAMIESZKAŁĄ W PAŃSTWIE TRZECIM (POZA POLSKĄ I AUSTRALIĄ).

Osoba zainteresowana mieszkająca w państwie trzecim (poza Polską i Australią) wniosek o świadczenie z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, zgłasza w polskiej albo australijskiej instytucji właściwej, w zależności od tego, systemowi zabezpieczenia społecznego którego państwa podlegała ostatnio.

Zgłoszenie wniosku w instytucji danego państwa dokonywane jest na zasadach określonych w wewnętrznym ustawodawstwie stosowanym przez każdą z instytucji, opisanych w poprzednich punktach.Nie ma jednak przeszkód, aby zgłosić wniosek o świadczenie do instytucji wybranego państwa: Polski albo Australii.

USTALANIE PRAWA DO EMERYTUR I RENT Z SYSTEMU UBEZPIECZEŃ ROLNIKÓW W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ UMOWY

Umowa reguluje sposób ustalania prawa i obliczania wysokości emerytur i rent rolniczych w odniesieniu do osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu w Polsce i posiadają okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

W myśl postanowień umowy, osoba zainteresowana, która posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, może uzyskać emeryturę z obydwu państw, o ile spełni warunki nabycia uprawnień do tego świadczenia przewidziane w przepisach prawnych każdego z ww. państw, z uwzględnieniem postanowień umowy. Prawo do emerytury ustalane jest równolegle przez instytucje właściwe w Polsce i w Australii.

Dzięki umowie możliwość uzyskania emerytur będą miały osoby, które w Polsce lub Australii nie posiadają okresu ubezpieczenia/stałego pobytu wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki wymagane do nabycia tego prawa spełniają po zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

O świadczenie emerytalne można ubiegać się w każdym z państw - Stron umowy. Osoba zainteresowana, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, a która dzięki umowie spełniła warunki do świadczeń w obu państwach uzyska odrębne świadczenia z obu państw. Świadczenie to w Polsce będzie ustalone w wysokości odpowiadającej stosunkowi długości przebytych okresów ubezpieczenia w Polsce do łącznej długości okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów stałego pobytu w Australii.

Jeżeli osoba zainteresowana spełnia warunki do uzyskania świadczenia na podstawie polskich przepisów (bez potrzeby sumowania okresów polskich i australijskich), a ponadto posiada okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii, KRUS obliczy wysokość świadczenia na podstawie wyłącznie polskich przepisów oraz wysokość świadczenia z uwzględnieniem okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii i podejmie wypłatę świadczenia wyższego.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników osoby, które wnioskują o przyznanie polskiej emerytury lub renty rolniczej posiadając wyłącznie bezskładkowe okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w nim w charakterze domownika, przypadające odpowiednio przed dniem 1 lipca 1977 r. lub 1 stycznia 1983 r., nie nabędą prawa do tych świadczeń. Dotyczy to sytuacji, kiedy okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim przed 1 lipca 1977 r. (w przypadku rolników i ich małżonków) lub przed 1 stycznia 1983 r. (w przypadku domowników będących członkami rodziny rolnika) są jedynymi okresami aktywności zawodowej wnioskodawcy w Polsce, a po tych datach osoby te nie zostały objęte ubezpieczeniem społecznym rolników i nie opłaciły żadnej składki na to ubezpieczenie.

Informacje na temat warunków nabycia prawa do polskich świadczeń można uzyskać w serwisie internetowym KRUS www.krus.gov.pl - zakładka Świadczenia.

Przykład I

Przykład obliczenia emerytury rolniczej w wieku o pięć lat niższym od wieku emerytalnego dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948 r. z uwzględnieniem okresu stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii.

Wnioskodawczyni ur. 02.09.1955 r. w okresie od 1.07.1977 r. do 31.12.1982 r. na stałe przebywała w Australii. W styczniu 1983 r. wróciła do Polski, gdzie podjęła prowadzenie gospodarstwa rolnego i z tego tytułu była objęta ubezpieczeniem społecznym rolników od 1.01.1983 r. do 30.09.2008 r. We wrześniu 2008r. zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej. W październiku 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o rozpatrzenie uprawnień do emerytury rolniczej do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu. Wnioskodawczyni wykazała 25 lat i 9 miesięcy ubezpieczenia emerytalno - rentowego w Polsce oraz okres 5 lat i 6 miesięcy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Ponieważ zainteresowana nie spełniła warunków do przyznania prawa do emerytury krajowej z uwagi na brak wymaganych 30 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego na terenie Polski, organ rentowy zsumował okresy pracy w Polsce i okresy stałego pobytu w Australii. Łącznie wnioskodawczyni udowodniła 31 lat i 3 miesiące. W takiej sytuacji organ rentowy ustalił wysokość emerytury teoretycznej tzn. takiej, jaka przysługiwałaby ww., gdyby wszystkie te okresy zostały przebyte w systemie ubezpieczenia społecznego rolników.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretycznej emerytury rolniczej mnożąc wskaźniki wymiaru1 części składkowej i uzupełniającej przez aktualną wysokość emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej, od 1 marca 2010 r. jest to kwota 706,29 zł).

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury wyniósł 0,31.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretycznej emerytury rolniczej 0,90.

 

część składkowa2        0,31 x 706,29 zł  =  218,95 zł brutto 
część uzupełniająca3     0,90 x 706,29 zł  =  635,66 zł brutto
___________________________________________________
kwota emerytury teoretycznej                 =  854,61 zł brutto

 

Część uzupełniająca świadczenia została zmniejszona o kwotę równą 25% emerytury podstawowej tj. 176,57 zł brutto, ponieważ wnioskodawczyni jest w wieku o 5 lat niższym (55 lat) od wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet).

635,66 zł brutto - 176,57 zł brutto = 459,09 zł brutto


Kwota teoretyczna świadczenia wynosi więc:

218,95 zł + 459,09 zł = 678,04 zł brutto. Kwota ta stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:
678,04 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,82 = 555,99 zł brutto.
Kwota emerytury rzeczywistej przysługującej wnioskodawczyni wynosi
555,99 zł brutto.


1. Wskaźnik wymiaru - ustalona dla określonego świadczenia lub określonej części świadczenia liczba wyrażająca stały stosunek tego świadczenia (tej części świadczenia) do emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej), z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia lub jego części.

2. Wysokość części składkowej rolniczego świadczenia emerytalno - rentowego ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu. Do liczby tych lat dolicza się, m.in. okresy zatrudnienia (nie dotyczy osób występujących z wnioskiem o emeryturę rolniczą, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.), a także lata prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim - bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia) - po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1.07.1977r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej. Za każdy rok prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, przed dniem 1.07.1977r. (bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu), przyjmuje się po 0,5% emerytury podstawowej, natomiast okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia) - przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.

3. Wysokość części uzupełniającej rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego wynosi od 85% do 95% emerytury podstawowej, w zależności od liczby lat przyjętych do ustalenia części składkowej. Część uzupełniająca emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od wieku emerytalnego, część uzupełniającą zmniejsza się o 25 % emerytury podstawowej. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5 % emerytury podstawowej po upływie każdego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.


Przykład II

Obliczenie emerytury rolniczej dla osób urodzonych przed dniem 01.01.1949 r. z uwzględnieniem okresu stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii.

Zainteresowany ur. 05.09.1945 r. od 01.07.1977 r. do 31.06.2003r. prowadził w Polsce gospodarstwo rolne i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. W dniu 1 lipca 2003 r. wyjechał na stałe do Australii, gdzie przebywał do 31.08.2010 r. W dniu 01.10.2010 r. wystąpił do australijskiej instytucji ubezpieczeniowej o rozpatrzenie uprawnień do emerytury. Jednocześnie wykazał okresy pracy w Polsce. Australijska instytucja ubezpieczeniowa skompletowała wniosek o polskie świadczenie emerytalne na formularzu PL/AU 3 i wraz z potwierdzeniem okresów stałego pobytu w Australii przekazała do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu. Ponieważ wnioskodawca ukończył wiek emerytalny 65 lat i udowodnił 26 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu spełnił warunki do przyznania świadczenia krajowego.

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury wyniósł 0,26.

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury wyniósł 0,92.

Kwota emerytury rolniczej wyniosła:

część składkowa  0,26 x 706,29 zł       =    183,64 zł brutto
część uzupełniająca 0,92 x 706,29 zł   =    649,79 zł brutto
____________________________________________________
kwota emerytury krajowej                =    833,43 zł brutto

 

Ponieważ wnioskodawca wykazał 7 lat i 1 miesiąc stałego pobytu w Australii, co zostało potwierdzone przez australijską instytucję ubezpieczeniową, Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu zgodnie z umową była zobowiązana ustalić wysokość emerytury z uwzględnieniem okresów stałego pobytu w Australii.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretycznej emerytury rolniczej mnożąc wskaźniki wymiaru części składkowej i uzupełniającej przez aktualną wysokość emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej).

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury teoretycznej wyniósł 0,33.

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury teoretycznej wyniósł 0,89.

część składkowa   0,33 x 706,29 zł     =     233,08 zł brutto
część uzupełniająca 0,89 x 706,29 zł  =     628,60 zł brutto
___________________________________________________
kwota emerytury teoretycznej        =     861,68 zł brutto

 

Kwota emerytury teoretycznej wynosząca 861,68 zł brutto stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:
861,68 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,79 = 680,73 zł brutto.
Kwota emerytury z uwzględnieniem okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii przysługującej wnioskodawcy wynosi 680,73 zł brutto, a więc jest niższa od emerytury krajowej, która wynosi 833,43 zł brutto. W tej sytuacji organ rentowy będzie wypłacał emeryturę krajową, jako świadczenie korzystniejsze kwotowo.

Zgodnie z umową, jeżeli polski okres ubezpieczenia jest krótszy niż 1 rok i na jego podstawie nie powstaje prawo do rolniczej emerytury lub renty, KRUS nie jest zobowiązany do przyznania tych świadczeń.

Jeśli zatem np. osoba ubiegająca się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy posiada okres ubezpieczenia w Polsce krótszy niż 1 rok (z tytułu którego nie powstało prawo do polskiego świadczenia) oraz ma 10 lat okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, KRUS nie jest zobowiązany przyznać jej polskiej renty z uwzględnieniem australijskiego okresu stałego pobytu w wieku produkcyjnym.

Informacje na temat umów o zabezpieczeniu społecznym zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami a realizowanych przez KRUS można znaleźć w serwisie www.krus.gov.pl, a teksty poszczególnych umów
w serwisie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl .


Przykład III

Obliczenie emerytury rolniczej z uwzględnieniem okresu zagranicznego (brak wymaganych 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego na terenie Polski):

Rolniczka ur. 02.12.1947r. w okresie od 01.01.1978 r. do 31.12.1996 r. (18 lat) prowadziła w Polsce gospodarstwo rolne i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. Od 01.01.1997 r. do 31.12.2009 r. przebywała na stałe w Australii (11 lat).

Ponieważ ww. udowodniła 18 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu, nie spełniła warunków do przyznania świadczenia krajowego. Z uwagi na to, że wykazała 11 lat stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii, co zostało potwierdzone przez australijską instytucję ubezpieczeniową Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu, zgodnie
z umową była zobowiązana ustalić wysokość emerytury z uwzględnieniem okresów stałego pobytu w Australii.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretyczną świadczenia, stanowiącą podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów stałego pobytu w Australii.

Emerytura rolnicza na podstawie postanowień polsko-australijskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym:

Łączny okres ubezpieczenia w Polsce i stałego pobytu w Australii wynosi 29 lat, wobec czego zainteresowana spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury rolniczej na podstawie okresów polskich i australijskich.

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury wyniósł 0,29

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury wyniósł 0,91.

Część składkowa     0,29 x 706,29 zł   = 204,82 zł brutto
Część uzupełniająca 0,91 x 706,29 zł   = 642,72 zł brutto
________________________________________________
Kwota emerytury teoretycznej                 847,54 zł brutto

Kwota emerytury teoretycznej wynosząca 847,54 zł brutto stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym
w Australii.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:
847,54 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,62 = 525,47 zł brutto.

Kwota emerytury przysługującej Pani Joannie L. ustalonej na podstawie postanowień umowy polsko-australijskiej wynosi 525,47 brutto

Przykład IV

Rolniczka ur. 20.01.1945 r. wystąpiła do KRUS z wnioskiem o przyznanie emerytury rolniczej. Udokumentowała okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej od 1.01.1978 r. do 31.12.1990 r. (12 lat) oraz 10 lat i 5 miesięcy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym - łącznie 22 lata i 5 miesięcy.

Zainteresowana nie spełnia warunków wymaganych do przyznania prawa do emerytury rolniczej, gdyż pomimo zastosowania zasady sumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i stałego pobytu w Australii nie posiada 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W takim przypadku Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu wyda decyzję odmawiającą prawa do emerytury rolniczej.


ROZPATRYWANIE PRAWA DO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Ustalenie uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz jego wypłata następuje na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Na wniosek osoby zainteresowanej, która pokryła koszty pogrzebu po śmierci ubezpieczonego, emeryta/rencisty lub członka rodziny zmarłego, pozostającego na jego utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej, zasiłek pogrzebowy może zostać wypłacony na rachunek bankowy tej osoby w Australii.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego rolników składany w Polsce sporządzany jest na druku krajowym KRUS SR-26, natomiast w przypadku osób zamieszkałych w Australii, ubiegających się o polski zasiłek pogrzebowy, instytucja australijska przekazuje do Placówki Terenowej KRUS
w Nowym Sączu wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego na druku PL-AU 5.

Dokumentami wymaganymi w przypadku ubiegania się o zasiłek pogrzebowy są:

 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (np. rachunek za trumnę, urnę),
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo - skrócony odpis aktu stanu cywilnego np. akt zawarcia związku małżeńskiego lub dowód osobisty.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

Forma wypłaty świadczeń

Emerytury i renty z KRUS przyznane osobom zamieszkałym w Australii, w zależności od dyspozycji osoby zainteresowanej, mogą być:

 • wypłacane w Polsce - na rachunek bankowy świadczeniobiorcy w Polsce lub do rąk osoby upoważnionej przez emeryta/rencistę do odbioru, zamieszkałej w Polsce,

albo

 • transferowane na wniosek emeryta lub rencisty na indywidualny rachunek bankowy emeryta/rencisty w Australii.

Transfer świadczeń z KRUS osobom zamieszkałym w Australii

Osobie pobierającej emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS, zamieszkałej w Australii emerytura lub renta rolnicza może być przekazywana (transferowana) przez KRUS do miejsca zamieszkania tej osoby.

Transfer emerytur i rent przez KRUS dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o transfer można zgłosić:

bezpośrednio do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu, która dokonuje transferu świadczeń emerytom i rencistom KRUS zamieszkałym w Australii

albo

za pośrednictwem jednostki organizacyjnej KRUS, która dotychczas wypłacała świadczenie w Polsce.

Transferem świadczeń do Australii nie są objęte emerytury i renty przyznane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów oraz w drodze wyjątku przez Prezesa KRUS i Prezesa ZUS.

Zgodnie z postanowieniami polsko - australijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku osób zamieszkałych w Australii pobierających polskie emerytury lub reny wypłata tych świadczeń przekazywana jest bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce (w kwotach brutto).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opodatkowania polskich emerytur i rent wypłacanych osobom zamieszkałym w Australii, a także zastosowania w odniesieniu do tych osób polsko-australijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy zwracać się do właściwego urzędu skarbowego.

Informacje w tym zakresie można również uzyskać telefonicznie pod numerami Krajowej Informacji Podatkowej: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz +48 22 330 03 30 (z tel. komórkowych).

Z przekazywanej świadczeniobiorcy zamieszkałemu w Australii emerytury lub renty KRUS nie potrąca składki na ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać we właściwym oddziale lub w Centrali NFZ. Infolinia NFZ:
tel. +48 22 572 60 42, e-mail: infolinia(at)nfz.gov.pl.

ODWOŁANIA OD DECYZJI

Od decyzji wydawanych przez KRUS przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do sądu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej KRUS, która ją wydała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoby zamieszkałe w Australii odwołanie od decyzji KRUS mogą złożyć - w wyżej wymienionym terminie - także za pośrednictwem australijskiej instytucji Centrelink. Instytucja ta prześle odwołanie do właściwej jednostki KRUS.

POBIERANIE AUSTRALIJSKICH ŚWIADCZEŃ A PRAWO
I WYSOKOŚÄ† EMERYTURY LUB RENTY ROLNICZEJ Z KRUS

Jeżeli osoba, której ustalono prawo do emerytury lub renty rolniczej z KRUS, pobiera również emeryturę lub rentę z Australii, nie powoduje to zawieszenia prawa do emerytury lub renty rolniczej z KRUS, ani zmniejszenia tych świadczeń.

WPŁYW PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ W AUSTRALII NA PRAWO I WYSOKOŚÄ† EMERYTURY LUB RENTY POBIERANEJ Z KRUS

Emeryci oraz renciści są obowiązani do informowania KRUS o zarobkach i innych przychodach osiąganych z tytułu działalności wykonywanej za granicą, w tym w Australii. Wysokość tych przychodów może mieć wpływ na kwotę przysługującej emerytury rolniczej przyznanej w wieku o 5 lat niższym do wieku emerytalnego lub renty rolniczej z KRUS przyznanej na stałe. Jeżeli wysokość zagranicznych przychodów przekracza:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego
  w Polsce, ale nie więcej niż 130% miesięcznego wynagrodzenia - emerytura lub renta rolnicza ulega zmniejszeniu,
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce - prawo do emerytury lub renty rolniczej ulega zawieszeniu.

W przypadkach, gdy renta rolnicza z tytułu niezdolności została przyznana, jako renta okresowa na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy to podjęcie przez rencistę zatrudnienia i objęcie z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym powoduje utratę prawa do tego świadczenia bez względu na uzyskiwany przez rencistę dochód.

Powyższe reguły nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KRUS

Emeryt lub rencista KRUS zamieszkały w Australii obowiązany jest informować jednostkę organizacyjną KRUS wypłacającą mu emeryturę lub rentę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania oraz o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia oraz jego wysokość. Istotne okoliczności, o których należy poinformować KRUS, to
w szczególności: zmiany danych personalnych (np. imienia, nazwiska) i adresowych, zmiana państwa zamieszkania, zmiana numeru rachunku bankowego, podjęcie działalności rolniczej, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, osiąganie przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno - rentowych (dotyczy to przychodu z działalności prowadzonej zarówno w Polsce, jak i za granicą), zaprzestanie nauki przez dziecko uprawnione do renty rodzinnej.

Jednostka KRUS, która wypłaca emeryturę lub rentę osobie zamieszkałej w Australii, przeprowadza okresowo kontrolę istnienia dalszego prawa świadczeniobiorcy do pobierania świadczenia. W tym celu przesyła świadczeniobiorcy - do wypełnienia i własnoręcznego podpisania - formularz zatytułowany "Poświadczenie życia i zamieszkania". W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie podpisu na formularzu "Poświadczenia życia i zamieszkania", dalsze istnienie prawa do pobierania przez niego świadczeń może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba, sprawująca faktycznie opiekę nad tym emerytem lub rencistą.

Własnoręczność podpisu złożonego na formularzu "Poświadczenia życia i zamieszkania" przez zamieszkałego za granicą emeryta lub rencistę, albo przez upoważnioną osobę sprawującej nad nim faktycznie opiekę, powinna zostać potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w Australii, albo przez osobę upoważnioną reprezentującą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.

WZORY FORMULARZY STOSOWANYCH W KRUS PRZY REALIZACJI UMOWY Z AUSTRALIĄ

Przy załatwianiu wniosków emerytalno-rentowych na podstawie Umowy wprowadzone zostały następujące wzory formularzy do stosowania przez klientów KRUS:

Wzory formularzy wniosków o POLSKIE ŚWIADCZENIA do wypełnienia przez osoby zamieszkałe w AUSTRALII:

PL-AU 3 -  "Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy "  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

PL-AU 4 -  "Wniosek o polską rentę rodzinną"  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

PL-AU 5 -  "Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego"  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Wzór formularza wniosku o AUSTRALIJSKĄ RENTĘ STARCZĄ do wypełnienia przez osoby zamieszkałe w POLSCE:

AU-PL3 -  "Wniosek o australijską emeryturę"  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

AU-PL4 -  "Dochód i majątek MOD IA" . 

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Dodatkowy formularz do wypełnienia przez osoby zamieszkałe w Polsce, które ubiegają się wyłącznie o emeryturę /rentę rolniczą, natomiast nie ubiegają się o świadczenie australijskie:

AU-PL5 - "Prośba o informacje"

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

 


GDZIE UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA UMOWY

Ze strony KRUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty rolniczej z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i okresów stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii udzieli jednostka wyznaczona do realizacji umowy polsko-australijskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych tj.:

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie -
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8
833-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98
e-mail:
nowysacz(at)krus.gov.pl

Jednostka ta wykonuje w ramach KRUS funkcję właściwej instytucji do załatwiania - we współpracy z australijską instytucją właściwą - wniosków o świadczenia emerytalno - rentowe podlegające koordynacji na podstawie umowy.

W ramach realizacji zadań instytucji właściwej Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • kompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania polskich i australijskich świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby zainteresowane, zamieszkałe w Polsce i w Australii,
 • ustala prawo i oblicza wysokość polskich świadczeń oraz wydaje decyzje emerytalno-rentowe osobom zamieszkałym w Polsce i w Australii,
 • wypłaca polskie emerytury i renty, przyznane na podstawie umowy polsko-australijskiej, osobom zamieszkałym w Polsce i transferuje te świadczenia do Australii,
 • potwierdza okresy ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce dla celów ustalania uprawnień do emerytury australijskiej,
 • współpracuje z australijska instytucją właściwą tj. Centrelink International Services (CIS - Centrelink Służby Międzynarodowe)
 • współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi KRUS
  w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe,
 • współpracuje z Oddziałem ZUS w Nowym Sączu, Wydziałem Realizacji Umów Międzynarodowych w przypadku, gdy osoba zainteresowana posiada w Polsce łączone okresy ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS).

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, wykonującym w ramach Kasy funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-australijskiej:

Centrala
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48 (22) 5926412
e-mail:
bs(at)krus.gov.pl

Zadania instytucji właściwej do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe oraz ich transferu z zastosowaniem umowy polsko-australijskiej.

Ze strony ZUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w systemie powszechnym (pracowniczym) i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym udzielić może jednostka wyznaczona do realizacji umowy polsko-australijskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych pełniąca zadania instytucji właściwej:
 
Oddział ZUS w Nowym Sączu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych I
ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 18 443 78 48,
+48 18 443 54 46 wew. 3302, 3303, 3306, 3308, 3313-3318, 3324, 3325 oraz 3327

Informacje na temat zastosowania umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, wykonującym w ramach Zakładu funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-koreańskiej:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Rent Zagranicznych
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa
tel.: + 48(22) 826-05-53
e-mail:
drz(at)zus.pl

Odpowiednio w Australii informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem australijskich świadczeń można uzyskać

Centrelink International Services
(CIS - Centrelink Służby Międzynarodowe)
GPO Box 273
Hobart TAS 7001
Australia

tel.: +61 3 6222 3455
fax: +61 3 6222 2799
e-mail: international.services(at)centrelink.gov.au
strona internetowa: http://www.centrelink.gov.au/

Informacje dotyczące możliwości uzyskania świadczeń australijskich z zastosowaniem umowy można także znaleźć na stronie internetowej instytucji australijskiej pod adresem http://www.nps.or.kr