ZADANIA KRUS

A- A A+

Informacja o wejściu w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym

Od dnia 1 maja 2021 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 505) oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 507). Obydwa dokumenty zostały podpisane w Jerozolimie w dniu 22 listopada 2016 r.

Zawarcie Umowy między Polską a Izraelem zabezpieczy interesy obywateli Polski i Izraela w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonywana jest praca, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

Związanie Polski Umową z Izraelem, która odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwia obywatelom polskim i izraelskim między innymi:  opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby migrujące między Polską a Izraelem w celu wykonywania pracy tylko w jednym państwie (unikanie podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywaną przejściowo w drugim państwie),

 • uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych w Izraelu oraz w państwach trzecich (objętych podobnymi umowami) w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych i odwrotnie,
 • transfer świadczeń osobom uprawnionym do miejsca ich zamieszkania w Polsce, Izraelu lub w państwie trzecim,
 • ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych na terytorium drugiej Strony, a ponadto ułatwia swobodę przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub okresów ubezpieczenia przebytych w Izraelu, po wyjeździe na terytorium drugiej Strony.

W odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej Umowa znajduje zastosowanie do następujących świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników:

 • emerytur rolniczych,
 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych,
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy rolniczej lub rolniczych chorób zawodowych,
 • zasiłków pogrzebowych,
 • zasiłków macierzyńskich.

Natomiast w odniesieniu do Izraela umowa znajduje zastosowanie do świadczeń z ubezpieczenia:

 • emerytalnego i rodzinnego,
 • na wypadek inwalidztwa,
 • w razie wypadku przy pracy,
 • macierzyńskiego.

Ze strony KRUS wszelkich informacji dotyczących Umowy z Izraelem w zakresie polskich świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego rolników, udziela jednostka wyznaczona do realizacji tej Umowy, tj.:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie
– Wydział Świadczeń Zagranicznych w Nowym Sączu

ul. Młyńska 8 33-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440 73 03
+48 (18) 440 73 04
+48 (18) 440 73 05
e-mail: nowysacz(at)krus.gov.pl 

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, pełniącym jako jedno z Biur w ramach Centrali KRUS funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji Umowy:

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa
Tel.: +48 (22) 5926412
e-mail: bs(at)krus.gov.pl 

Informacje na temat zastosowania Umowy do stosowanego ustawodawstwa wobec rolników podejmujących pracę na terytorium Izraela (art. 6 tej Umowy) można uzyskać w Biurze Ubezpieczeń Centrali KRUS, pełniącym funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-izraelskiej, a także w jednostkach terenowych KRUS (właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego) pełniących funkcję instytucji właściwych przy realizacji Umowy między Polską a Izraelem.

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Ubezpieczeń
Al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa
Tel.: +48 (22) 5926411
e-mail: bu(at)krus.gov.pl