ZADANIA KRUS

A- A A+

Realizacja Umowy z Republiką Korei o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS

Od dnia 1 marca 2010 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje Umowę o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisaną w Warszawie w dniu 25 lutego 2009 r., zwaną dalej Umową oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania tej umowy podpisane w tym samym dniu, zwane dalej Porozumieniem.

Umowa i Porozumienie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 35 z dnia 8 marca 2010 r. odpowiednio pod pozycją 192 i 194. Umowa reguluje stosunki polsko - koreańskie w zakresie zabezpieczeń społecznych. Teksty Umowy i Porozumienia dostępne są w bazie umów międzynarodowych w serwisie internetowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl).

Postanowienia Umowy dają podstawy do:

 • unikania podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
  z tytułu tej samej pracy, wykonywanej na terytorium drugiego państwa,
 • równego traktowania polskich i koreańskich ubezpieczonych w zakresie przyznawania prawa do świadczeń i ich wypłaty, w każdym z państw,
 • sumowania polskich i koreańskich okresów ubezpieczenia w celu uzyskania prawa do emerytury lub renty, gdy w jednym z państw lub
  w obu zbyt krótkie okresy nie pozwalają na przyznanie prawa do tych świadczeń zgodnie z prawem krajowym,
 • sumowania okresów ubezpieczenia w Polsce, Republice Korei
  i w państwie trzecim, z którym Polska i Republika Korei związane są umową o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli nie zostaną spełnione warunki do przyznania świadczenia emerytalno - rentowego po zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei,
 • transferu świadczeń emerytalno-rentowych dla osób zamieszkałych na terytorium drugiego państwa.

Porozumienie zawiera przepisy konieczne dla sprawnej realizacji Umowy przez polskie i koreańskie instytucje ubezpieczeniowe, wskazuje polskie i koreańskie instytucje łącznikowe, które odpowiadają za zapewnienie koordynacji i wymianę informacji między instytucjami obu państw, a także uczestniczą w informowaniu osób zainteresowanych o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy. Porozumienie to wskazuje również instytucje właściwe, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji Umowy (np. rozpatrują prawo do świadczeń pieniężnych, wydają stosowne decyzje, wypłacają świadczenia, kierują wnioski o świadczenia pieniężne do instytucji właściwej drugiej Strony Umowy).


OSOBY OBJĘTE POSTANOWIENIAMI UMOWY

Polsko - koreańska Umowa ma zastosowanie przy ustalaniu uprawnień, obliczaniu wysokości oraz wypłacie świadczeń emerytalno - rentowych przez KRUS w odniesieniu do:

 • osób posiadających okresy ubezpieczenia przebyte na podstawie polskich przepisów prawnych oraz okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem Republiki Korei, niezależnie od miejsca zamieszkania takich osób (osoby zamieszkałe w Polsce, w Korei Południowej albo poza terytorium tych państw, np. w Wenezueli),
 • osób zamieszkałych na terytorium Republiki Korei, posiadających okresy ubezpieczenia przebyte wyłącznie w Polsce (np. osoba, która pracowała w Polsce, a obecnie mieszka w Republice Korei),
 • osób wywodzących swoje prawa pochodne od ww. ubezpieczonych (m.in. członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną po osobie, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w Republice Korei).

Umowa ma zastosowanie do powyższych osób, bez względu na ich obywatelstwo. Stosuje się ją zatem zarówno do obywateli polskich, obywateli koreańskich, jak również osób nie posiadających obywatelstwa żadnego z tych państw (obywatele państw "trzecich" , bezpaństwowcy), o ile osoby te podlegają lub podlegały przepisom prawnym polskim i/lub koreańskim.

Umową objęte są zatem zarówno osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i/lub w Republice Korei z tytułu zatrudnienia (pracy najemnej) bądź z tytułu pracy na własny rachunek (rolnicy, domownicy).

Niewątpliwie ułatwieniem w uzyskaniu prawa od świadczeń pieniężnych i ich wypłaty jest korzystanie przez osoby objęte zakresem podmiotowym Umowy z zasad koordynacji, na których Umowa ta się opiera, a mianowicie:

Zasady równego traktowania i zasady zrównania zdarzeń

Umowa stoi na gruncie zasady równego traktowania. Zgodnie z tą zasadą, osoba objęta zakresem podmiotowym Umowy, a więc jedna z wcześniej wymienionych grup osób, będąca obywatelem jednego państwa, mająca miejsce zamieszkania na terytorium drugiego państwa będącego Stroną Umowy, przy stosowaniu przepisów prawa dotyczących nabywania prawa do świadczeń lub ich wypłaty jest traktowana na równi z obywatelami tego drugiego państwa.

Oznacza to m.in., że obywatele polscy zamieszkali w Polsce albo w Republice Korei, ubiegający się o koreańską emeryturę lub rentę z tytułu okresów ubezpieczenia w Republice Korei muszą być traktowani przez instytucję koreańską rozpatrującą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, tak samo jak obywatele Republiki Korei.

Zasada zrównania zdarzeń oznacza, że zdarzenia mające wpływ na prawo, zmniejszenie, zawieszenie lub wysokość świadczeń, które miały miejsce na terytorium jednej Strony, są uwzględniane tak, jakby miały miejsce na terytorium drugiej Strony np. zgon ubezpieczonego lub emeryta - rencisty niezdolność do pracy zaistniałe na terytorium Republiki Korei traktowane są tak, jakby zaszły na terytorium Polski i odwrotnie.

Zasady zachowania praw nabytych i transferu świadczeń

W myśl tej zasady świadczenie przyznane w jednym kraju Strony Umowy nie zostanie utracone po przeniesieniu się osoby objętej zakresem podmiotowym Umowy do drugiego kraju Strony Umowy. Oznacza to, że świadczenia pieniężne nie mogą ulec zmniejszeniu, zmianie, zawieszeniu lub wstrzymaniu z tego tylko powodu, że osoba do nich uprawniona mieszka na terytorium innego państwa niż państwo, które jest zobowiązane do wypłaty świadczeń.

Zasada ta umożliwia Kasie przekazywanie świadczeń emerytalno - rentowych bezpośrednio świadczeniobiorcom zamieszkałym na terytorium Republiki Korei na indywidualne konto bankowe w Republice Korei. Transferu świadczeń dokonuje się na wniosek świadczeniobiorcy.

Omawiana zasada nie ma zastosowania do polskich świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie lub w drodze wyjątku, których udzielanie lub wypłata mogą podlegać ograniczeniu do terytorium Polski. Świadczenia te wypłacane są tylko na terytorium Polski.

Zasady sumowania okresów ubezpieczenia

Zgodnie z Umową przy ustalaniu prawa do emerytur i rent zastosowanie znajduje sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych w obu państwach Stron Umowy. Oznacza to, że jeżeli ustawodawstwo polskie lub koreańskie uzależnia nabycie prawa do emerytury lub renty od posiadania okresów ubezpieczenia, uwzględnieniu podlegają, o ile to konieczne, okresy ubezpieczenia przebyte w obu państwach Stron Umowy, pod warunkiem, że okresy te nie pokrywają się w czasie.

Jeżeli zatem posiadane przez osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę z KRUS okresy ubezpieczenia w Polsce są niewystarczające do nabycia prawa do tego świadczenia, wówczas KRUS, jako polska instytucja właściwa w odniesieniu do rolników (domowników) uwzględni również uznane przez instytucję koreańską przebyte w Republice Korei okresy ubezpieczenia.

Natomiast, jeżeli osoba zainteresowana nie uzyska uprawnienia do świadczenia emerytalno-rentowego na podstawie zsumowanych okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów ubezpieczenia w Republice Korei, a posiada ona okresy ubezpieczenia w państwie trzecim, z którym zarówno Polska, jak i Republika Korei są związane umowami o zabezpieczeniu społecznym, przewidującymi sumowanie okresów, KRUS ustali prawo tej osoby do świadczenia poprzez zsumowanie okresów polskich i koreańskich oraz okresów ubezpieczenia przebytych w tym państwie trzecim.


JAKICH ŚWIADCZEŃ DOTYCZY UMOWA Z REPUBLIKĄ KOREI

Umowa ma zastosowanie do ustalania świadczeń emerytalno - rentowych zarówno w Polsce, jak i w Republice Korei:

Po Stronie polskiej Umowa dotyczy świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, udzielanych w ramach:

 • systemu ubezpieczenia społecznego rolników, administrowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, administrowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zakresem przedmiotowym Umowy objęte są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno - rentowego realizowane przez KRUS, a mianowicie:

 • emerytury rolnicze,
 • renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinne,
 • zasiłki pogrzebowe,

Po Stronie koreańskiej, w zakresie ustalania prawa i wypłaty, Umową objęte są następujące świadczenia przysługujące w ramach Krajowego Systemu Ubezpieczeń:

 • emerytura (Old Age Pension),
 • renta z tytułu niezdolności do pracy (Disability pension),
 • renta rodzinna (Survivors pension),
 • świadczenia zryczałtowane (Lump-sum benefits), w tym świadczenie zryczałtowane (Lump-sum Refund) oraz świadczenie zryczałtowane z tytułu śmierci (Lump-sum death payment).


SKŁADANIE WNIOSKU O EMERYTURĘ LUB RENTĘ

Postępowanie o przyznanie emerytury/renty wszczyna się na wniosek zgłoszony przez osobę zainteresowaną. Wniosek o przyznanie świadczeń może być zgłoszony w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Zgłoszenie wniosku o świadczenia do instytucji ubezpieczeniowej jednego państwa uruchamia postępowanie o przyznanie również odpowiednich świadczeń w instytucji ubezpieczeniowej drugiego państwa. W takich przypadkach nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych wniosków - do instytucji polskiej i koreańskiej.

Data zgłoszenia wniosku w jednym państwie jest w takim przypadku wiążąca także dla instytucji drugiego państwa - Strony Umowy.

W świetle postanowień Umowy osoba zainteresowana posiadająca okresy ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei może uzyskać prawo do emerytury lub renty z obydwu tych państw, o ile spełni warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń przewidziane w ustawodawstwie krajowym każdego z ww. państw.

Należy podkreślić, że na gruncie polsko-koreańskiej umowy, wniosek lub dokument nie może być odrzucony przez władze właściwe, instytucję łącznikową lub instytucję właściwą Polski lub Republiki Korei wyłącznie dlatego, że został on sporządzony w urzędowym języku drugiego państwa - Strony Umowy. Osoba ubiegająca się o świadczenia koreańskie może zatem wniosek o świadczenia kierowany do instytucji koreańskiej NPS sporządzić także w języku polskim.

Analogiczna ochrona przysługuje osobom zamieszkałym w Korei Południowej zgłaszającym wniosek o świadczenia objęte Umową do KRUS lub ZUS w języku koreańskim.

Osoba zainteresowana wniosek o emeryturę - rentę przysługującą z obu państw może zgłosić:

w Polsce - do polskiej instytucji właściwej, tj. odpowiednio do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w KRUS, albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w ZUS;

w Republice Korei - do koreańskiej instytucji właściwej, tj. do National Pension Service (NPS)

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego funkcję właściwej instytucji do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem Umowy - we współpracy z instytucją koreańską - pełni:

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie -
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska
833-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98
e-mail:
nowysacz(at)krus.gov.pl

Wymieniona jednostka KRUS ustala uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie polskiego ustawodawstwa oraz dokonuje transferu świadczeń osobom zamieszkałym w Republice Korei.

W Republice Korei funkcję instytucji właściwej do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem Umowy - we współpracy z instytucjami polskimi (KRUS i ZUS) - pełni:

National Pension Service (NPS) International Center
9th Floor Youngpoong Building
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu
Seoul 110-752
REPUBLIC OF KOREA


ZGŁOSZENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z POLSKI I REPUBLIKI KOREI DO INSTYTUCJI POLSKIEJ

Osoba zamieszkała w Polsce wniosek o emeryturę lub rentę z KRUS oraz odpowiednią emeryturę lub rentę koreańską, może zgłosić bezpośrednio do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu, bądź też za pośrednictwem jednostki organizacyjnej KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (położenie gospodarstwa rolnego).

W takiej sytuacji jednostka organizacyjna KRUS właściwa dla miejsca zamieszkania, po skompletowaniu wniosku, przekazuje go do wyznaczonej jednostki KRUS, tj. do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczeń.

Osoba posiadające okresy ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce oraz ubezpieczenia w Republice Korei, ubiegająca się w KRUS o polskie rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i świadczenia koreańskie dla celów ustalenia polskich świadczeń rolniczych, wniosek o te świadczenia powinna zgłosić do KRUS przy użyciu odpowiednich formularzy krajowych stosowanych przez Kasę:

KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy

KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

KRUS SR-26 Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Do wniosku osoby zainteresowane powinny dołączyć - w zależności od rodzaju żądanych świadczeń - odpowiednie dokumenty stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie prawa do danego świadczenia, a mianowicie:

 • w przypadku ubiegania się o emeryturę lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną dokumenty stwierdzające:
  • datę urodzenia,
  • polskie okresy ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, (jeżeli takie posiada),
  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia, zwłaszcza przed dniem 1 stycznia 1983 r., a także po tej dacie, gdy wyjazd z Polski nastąpił przed rozpoczęciem funkcjonowania KRUS (w takim przypadku środkiem dowodowym są np. zaświadczenia urzędu gminy, książeczki sprzedaży produktów rolnych, dokumenty potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa rolnego, zeznania świadków),
  • zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania,
  • ewentualnie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (akt notarialny, umowa dzierżawy),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk N-14) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • datę zawarcia związku małżeńskiego, a w przypadku zgonu małżonka - datę jego zgonu,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci w wieku powyżej 16 lat (do renty rodzinnej).

Wraz ze stosownym wnioskiem o świadczenie polskie należy wypełnić i przedłożyć w KRUS formularz PL-KR 5 "Wniosek o świadczenie koreańskie na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Republiką Korei a Rzecząpospolitą Polską" .

W przypadku ubiegania się o koreańskie świadczenie związane z niezdolnością do pracy do wniosku należy załączyć wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie w Polsce raport medyczny PL-KR 5A "Raport medyczny".

Formularze wymienionych wniosków dostępne są w każdej jednostce organizacyjnej KRUS jak również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.bip.krus.gov.pl w zakładce Formularze i wnioski

Wniosek, w zakresie świadczeń koreańskich, przekazywany jest przez Placówkę Terenową KRUS w Nowym Sączu w celu wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania emerytury lub renty do koreańskiej instytucji właściwej NPS.

Data zgłoszenia wniosku o świadczenia KRUS jest wiążąca dla instytucji koreańskiej.

Po rozpatrzeniu wniosku o emeryturę lub rentę rolniczą - Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu wydaje stosowną decyzję w sprawie emerytury lub renty rolniczej. Decyzję dotyczącą emerytury lub renty z koreańskiego systemu ubezpieczenia społecznego osoba zainteresowana otrzyma z koreańskiej instytucji właściwej.


ZGŁOSZENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z POLSKI I REPUBLIKI KOREI DO INSTYTUCJI KOREAŃSKIEJ

Osoba zamieszkała na terytorium Republiki Korei, posiadająca okresu ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Republice Korei, wniosek o świadczenia polskie lub koreańskie ustalane z zastosowaniem Umowy składa we właściwej koreańskiej instytucji ubezpieczeń społecznych, tj. w:

National Pension Service (NPS) International Center
9th Floor Youngpoong Building
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu
Seoul 110-752
REPUBLIC OF KOREA

Osoba taka powinna wniosek o emeryturę lub rentę oraz zasiłek pogrzebowy na podstawie polskich przepisów (z KRUS albo z ZUS) zgłosić do instytucji koreańskiej przy użyciu odpowiedniego formularza:

 • KR-PL 5 "Wniosek o polską emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy" ,
 • KR-PL 6 "Wniosek o polską rentę rodzinną" ,
 • KR-PL 7 "Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego" .

Do wniosku o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy wnioskodawca powinien dołączyć wszelką posiadaną dokumentację lekarską oraz formularz KR-PL 5A (Opinia lekarska). Formularz ten powinien wypełnić lekarz sprawujący opiekę medyczną nad wnioskodawcą w Republice Korei. Dokumentacja medyczna stanowi podstawę do ustalenia niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Jeżeli jednocześnie jest prowadzone postępowanie o rentę koreańską, kserokopie zgromadzonej do tego celu dokumentacji medycznej są przekazywane do polskiej instytucji właściwej przez instytucję koreańską.

Dołączenie do - składnych wraz z wnioskiem - zagranicznych dokumentów sporządzonych w języku koreańskim, ich tłumaczenie na język polski nie jest wymagane, jednak dostarczenie tłumaczenia na język polski lub angielski znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie przez KRUS wniosku o świadczenia.

Polskie instytucje właściwe, w tym KRUS nie są związane ustaleniami dotyczącymi niezdolności do pracy, sporządzonymi do celów rozpatrzenia prawa do renty przez instytucję właściwą koreańską. Fakt uznania tej osoby za niezdolną do pracy i przyznania renty przez instytucję koreańską nie oznacza, że KRUS automatycznie przyzna prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą do przyznania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy jest bowiem prawomocne orzeczenie dotyczące trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane w pierwszej instancji przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, a w drugiej instancji przez komisję lekarską Kasy. Lekarze w postępowaniu orzeczniczym KRUS wydadzą stosowne orzeczenie w oparciu o otrzymaną od koreańskiej instytucji właściwej dokumentację medyczną oraz dokumentację dostarczoną przez wnioskodawcę (w tym formularz opinii lekarskiej KR-PL 5A, wypełniony przez lekarza leczącego w Republice Korei).


USTALANIE PRAWA DO EMERYTUR I RENT Z SYSTEMU UBEZPIECZEŃ ROLNIKÓW W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ UMOWY

Umowa reguluje sposób ustalania prawa i obliczania wysokości emerytur i rent rolniczych w odniesieniu do osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu w Polsce i Republice Korei.

W myśl postanowień Umowy, osoba zainteresowana, która posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy ubezpieczenia w Republice Korei, może uzyskać emeryturę lub rentę z obydwu państw, o ile spełni warunki nabycia uprawnień do tych świadczeń przewidziane w przepisach prawnych każdego z ww. państw, z uwzględnieniem postanowień Umowy. Prawo do emerytury lub renty ustalane jest równolegle przez instytucje właściwe w Polsce i w Republice Korei.

Dzięki Umowie możliwość uzyskania emerytur i rent będą miały osoby, które w Polsce lub Republice Korei nie posiadają okresu ubezpieczenia wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki wymagane do nabycia tego prawa (odpowiedni okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu) spełniają po uwzględnieniu okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie - Stronie Umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty, czy to w Polsce, czy też w Republice Korei, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia w obu państwach.

O świadczenia emerytalno-rentowe można ubiegać się w każdym z państw - Stron Umowy, w którym było się ubezpieczonym. Osoba zainteresowana, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy ubezpieczenia w Republice Korei, a która dzięki Umowie spełniła warunki do świadczeń w obu państwach uzyska odrębne świadczenia z obu państw w wysokości odpowiadającej stosunkowi długości przebytych okresów ubezpieczenia w danym państwie do łącznej długości okresów ubezpieczenia w obu państwach.

Jeżeli osoba zainteresowana spełnia warunki do uzyskania świadczenia na podstawie polskich przepisów (bez potrzeby sumowania okresów polskich i koreańskich), a ponadto posiada okresy ubezpieczenia w Republice Korei, KRUS obliczy wysokość świadczenia na podstawie wyłącznie polskich przepisów oraz wysokość świadczenia z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w Republice Korei i podejmie wypłatę świadczenia wyższego.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników brak jest podstaw do zaliczania wnioskodawcom do wymaganych do uzyskania prawa do emerytury lub renty rolniczej okresów ubezpieczenia społecznego rolników - okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadających przed dniem 1.07.1977 r. (dotyczy rolników i ich małżonków) lub okresów pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domowników (jako członkowie rodziny rolnika) przypadających przed dniem 1.01.1983 r., o ile po tych datach nie zostali oni objęci ubezpieczeniem społecznym rolników i nie opłacili żadnej składki na to ubezpieczenie.

Należy również zwrócić uwagę, że Koreański Krajowy System Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1988 r. Od tej daty ubezpieczenie w Republice Korei ma wpływ na uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych. Instytucja koreańska nie ma podstaw do przyznawania świadczeń za okresy ubezpieczenia sprzed daty powstania systemu. W związku tym, na mocy Umowy polsko-koreańskiej wprowadzono regulację, z której wynika, że instytucja koreańska NPS nie uwzględnia okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie - Stronie Umowy przypadających przed datą powstania koreańskiego systemu - czyli przed 1988 r. Oznacza to, że instytucja koreańska przy ustalaniu prawa o emerytury lub renty z systemu koreańskiego, uwzględni tylko te okresy ubezpieczenia potwierdzone przez polską instytucję (KRUS, ZUS), które przypadają począwszy od 01.01.1988 r.

Informacje na temat warunków nabycia prawa do polskich świadczeń można uzyskać w serwisie internetowym KRUS www.krus.gov.pl - zakładka Świadczenia.


Przykład I

Przykład obliczenia emerytury rolniczej w wieku o pięć lat niższym dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948 r. z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia społecznego w Republice Korei.

Pani Janina G. ur. 02.02.1955 r. w okresie od 1.07.1977 r. do 31.12.1982 r. była zatrudniona na terenie Republiki Korei. W styczniu 1983r. wróciła do Polski, gdzie podjęła prowadzenie gospodarstwa rolnego i z tego tytułu była objęta ubezpieczeniem społecznym rolników od 1.01.1983 r. do 30.09.2008 r. We wrześniu 2008r. zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej. W marcu 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o rozpatrzenie uprawnień do emerytury rolniczej do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu. Wnioskodawczyni wykazała 25 lat i 9 miesięcy ubezpieczenia emerytalno - rentowego w Polsce oraz 5 lat i 6 miesięcy ubezpieczenia w Republice Korei.

Ponieważ zainteresowana nie spełniła warunków do przyznania prawa do emerytury krajowej z uwagi na brak wymaganych 30 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego na terenie Polski, organ rentowy zsumował okresy pracy w Polsce i w Republice Korei. Łącznie wnioskodawczyni udowodniła 31 lat i 3 miesiące ubezpieczenia. W takiej sytuacji organ rentowy ustalił wysokość emerytury teoretycznej tzn. takiej, jaka przysługiwałaby Pani Janinie G., gdyby wszystkie te okresy zostały przebyte w systemie ubezpieczenia społecznego rolników.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretycznej emerytury rolniczej mnożąc wskaźniki wymiaru1  części składkowej i uzupełniającej przez aktualną wysokość emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej, od 1 marca 2010 r. jest to kwota 706,29 zł).

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury wyniósł 0,31.

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury wyniósł 0,89.

część składkowa2       0,31 x 706,29 zł   = 218,95 zł brutto

część uzupełniająca3   0,89 x 706,29 zł  = 628,60 zł brutto
--------------------------------------------------------------------------------------
kwota emerytury teoretycznej                    847,55 zł brutto

Część uzupełniająca świadczenia została zmniejszona o kwotę równą 25% emerytury podstawowej tj. 176,57 zł brutto, ponieważ wnioskodawczyni jest w wieku o 5 lat niższym (55 lat) od wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet).

628,60 zł brutto - 176,57 zł brutto = 452,03 zł brutto

Kwota teoretyczna świadczenia wynosi więc:

218,95 zł + 452,03 zł = 670,98 zł brutto. Kwota ta stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:

670,98 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,82 = 550,20 zł brutto.

Kwota emerytury rzeczywistej przysługującej Pani Janinie G. wynosi 550,20 zł brutto.


Przykład II

Obliczenie emerytury rolniczej dla osób urodzonych przed dniem 01.01.1949 r. z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia społecznego w Republice Korei.

Pan Grzegorz W. ur. 01.03.1945 r. od 01.07.1977 r. do 31.06.2002r. prowadził w Polsce gospodarstwo rolne i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. W lipcu 2002 r. wyjechał na stałe do Republiki Korei, gdzie od 01.01.2003 r. podjął zatrudnienie i był z tego tytułu ubezpieczony do 28.02.2009 r. W dniu 05.03.2010 r. wystąpił do koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej o rozpatrzenie uprawnień do emerytury. Jednocześnie Pan Grzegorz W. wykazał okresy pracy w Polsce. Koreańska instytucja ubezpieczeniowa skompletowała wniosek o polskie świadczenie emerytalne na formularzu KR-PL 5 i wraz z potwierdzeniem okresów ubezpieczenia w Republice Korei przekazała do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu. Ponieważ wnioskodawca ukończył wiek emerytalny 65 lat i udowodnił 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu spełnił warunki do przyznania świadczenia krajowego.

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury wyniósł 0,25.

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury wyniósł 0,93.

Kwota emerytury rolniczej wyniosła:

część składkowa                0,25 x 706,29 zł = 176,57 zł brutto

część uzupełniająca           0,93 x 706,29 zł = 656,85 zł brutto
---------------------------------------------------------------------------------------------
kwota emerytury krajowej                               833,42 zł brutto

Ponieważ wnioskodawca wykazał 5 lat i 2 miesiące ubezpieczenia w Republice Korei, co zostało potwierdzone przez koreańską instytucję ubezpieczeniową, Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu zgodnie z Umową była zobowiązana ustalić wysokość emerytury z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w Republice Korei.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretycznej emerytury rolniczej mnożąc wskaźniki wymiaru części składkowej i uzupełniającej przez aktualną wysokość emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej).

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury teoretycznej wyniósł 0,30.

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury teoretycznej wyniósł 0,90.

część składkowa            0,30 x 706,29 zł = 211,89 zł brutto

część uzupełniająca        0,90 x 706,29 zł = 635,66 zł brutto
-----------------------------------------------------------------------------------------
kwota emerytury teoretycznej                      847,55 zł brutto

Kwota emerytury teoretycznej wynosząca 847,55 zł brutto stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:

847,55 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,83 = 703,47 zł brutto.

Kwota emerytury z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w Republice Korei przysługującej Panu Grzegorzowi W. wynosi 703,47 zł zł brutto, a więc jest niższa od emerytury krajowej, która wynosi 833,42 zł brutto. W tej sytuacji organ rentowy będzie wypłacał emeryturę krajową, jako świadczenie korzystniejsze kwotowo.


UWZGLĘDNIANIE OKRESÓW UBEZPIECZENIA PRZEBYTYCH W PAŃSTWIE TRZECIM PRZY USTALANIU PRAWA DO EMERYTUR I RENT PRZEZ KRUS

Zgodnie z Umową, jeżeli po zsumowaniu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Republice Korei, osoba nie ma prawa do świadczenia, prawo tej osoby do świadczenia ustala się poprzez zsumowanie tych okresów oraz okresów przebytych pod działaniem ustawodawstwa państwa trzeciego, z którym zarówno Polskę, jak i Republikę Korei łączy prawny instrument w zakresie zabezpieczenia społecznego, przewidujący sumowanie okresów. Instrumentem tym jest zarówno umowa dwustronna o zabezpieczeniu społecznym, jak i rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Należy zauważyć, że chodzi przy tym wyłącznie o takie akty normatywne, które przewidują sumowanie okresów.

W przypadku zatem, gdy po uwzględnieniu - dla celów przyznania prawa do emerytury lub renty z KRUS - okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z przepisami polskimi i okresów przebytych zgodnie z przepisami koreańskimi, osoba zainteresowana nadal nie spełnia warunków nabycia prawa do świadczenia, KRUS uwzględnia także okresy ubezpieczenia tej osoby przebyte w państwie, z którym zarówno Polska, jak i Republika Korei związane są przepisami międzynarodowymi przewidującymi sumowanie okresów dla celów przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych.

Dotyczy to następujących państw trzecich:
Belgia, Czechy, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Węgry, USA.

Osoby, które posiadają w ww. państwach okresy ubezpieczenia lub zamieszkania mające znaczenie dla uprawnień emerytalno-rentowych w tych państwach, mogą mieć uwzględnione te okresy dla celów przyznania emerytury lub renty przez KRUS, jeżeli okresy ubezpieczenia przebyte łącznie w Polsce i Republice Korei są niewystarczające do nabycia prawa do emerytury lub renty z KRUS.

Zasada sumowania nie ma zastosowania w przypadku okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z polskim ustawodawstwem krótszych niż 12 miesięcy, na podstawie których nie przysługuje prawo do świadczenia. Natomiast okres ubezpieczenia krótszy niż 12 miesięcy przebyty zgodnie z ustawodawstwem koreańskim zostanie uwzględniony, o ile po zsumowaniu okresów polskich i koreańskich powstanie prawo do świadczenia na podstawie ustawodawstwa polskiego.

Informacje na temat umów o zabezpieczeniu społecznym zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami a realizowanych przez KRUS można znaleźć w serwisie www.krus.gov.pl, a teksty poszczególnych umów znaleźć w serwisie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl .

Natomiast informację na temat państw, z którymi Republika Korei zawarła umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, można znaleźć na stronie instytucji koreańskiej National Pension Service (NPS) http://www.nps.or.kr/ .


Przykład III

Obliczenie emerytury rolniczej z uwzględnieniem okresu zagranicznego (brak wymaganych 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego na terenie Polski):

Pani Krystyna M. (ur. 2.12.1947r.) w okresie od 01.01.1978 r. do 31.12.1996 r. (18 lat) prowadziła w Polsce gospodarstwo rolne i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. Od 01.01.1997 r. do 31.12.2003 r. (6 lat) pracowała na terenie Republiki Korei i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniu, co potwierdziła koreańska instytucja ubezpieczeniowa. W styczniu 2004 r. wyjechała do USA, gdzie od 01.01.2004 r. podjęła zatrudnienie i była z tego tytułu ubezpieczona do 31.12.2009 r. (5 lat).

Ponieważ wnioskodawczyni udowodniła 18 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu, nie spełniła warunków do przyznania świadczenia krajowego. Z uwagi na to, że Pani Krystyna M. wykazała 6 lat ubezpieczenia w republice Korei i 5 lat ubezpieczenia w USA, co zostało potwierdzone zarówno przez koreańską, jak i amerykańską instytucję ubezpieczeniową Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu zgodnie z Umową była zobowiązana ustalić wysokość emerytury z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w Republice Korei i USA.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretyczną świadczenia, stanowiącą podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce, w Republice Korei i USA.

Emerytura rolnicza na podstawie postanowień polsko-koreańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym:

Łączny okres ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei wynosi 24 lata, wobec czego zainteresowana nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury rolniczej na podstawie tylko okresów polskich i koreańskich. W tym przypadku możliwe jest jednak doliczenie okresów ubezpieczenia przebytych w USA, z którymi Polska i Republika Korei związane są umowami przewidującymi sumowanie okresów

Łączny okres ubezpieczenia w Polsce, w Republice Korei i w USA wynosi 29 lat.

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury wyniósł 0,29

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury wyniósł 0,91.

Część składkowa            0,29 x 706,29 zł = 204,82 zł brutto

Część uzupełniająca        0,91 x 706,29 zł = 642,72 zł brutto
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kwota emerytury teoretycznej                      847,54 zł brutto

 

Kwota emerytury teoretycznejwynosząca 847,54 zł brutto stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce, Republice Korei i w USA.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:847,54 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,62 = 525,47 zł brutto.

Kwota emerytury przysługującej Pani Krystynie M. ustalonej na podstawie postanowień umowy polsko-koreańskiej wynosi 525,47 brutto.

Emerytura rolnicza na podstawie postanowień polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym:

Łączny okres ubezpieczenia w Polsce i w USA w przypadku Pani Krystyny M. wynosi 24 lata, wobec czego zainteresowana nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury rolniczej z zastosowaniem postanowień Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.


PRZELICZENIE NA WNIOSEK ŚWIADCZENIOBIORCY EMERYTURY LUB RENTY PRZYZNANEJ PRZEZ KRUS PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE UMOWY

Umowa nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń o wypłatę świadczenia za jakikolwiek okres poprzedzający datę wejścia w życie niniejszej Umowy. Jednakże, zgodnie z postanowieniami Umowy, ustalenia dotyczące prawa do świadczeń dokonane przed datą, od której zaczęła obowiązywać nie mają wpływu na prawa z niej wynikające. Ponadto zastosowanie Umowy nie może spowodować jakiegokolwiek zmniejszenia kwoty świadczenia, do którego prawo ustalono przed datą, kiedy zaczęła być stosowana.

Świadczenia pieniężne (emerytury, renty) przyznane przed dniem wejścia w życie Umowy mogą być więc, na wniosek, ustalone ponownie, jeżeli jest to korzystniejsze dla wnioskodawcy.

Przeliczenie emerytur i rent z zastosowaniem Umowy dotyczy osób, które posiadają okresy ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei, jednakże dotychczas - wobec braku umowy między tymi państwami - przysługujące im świadczenie z KRUS lub z instytucji koreańskiej ustalone zostało w oparciu o okresy ubezpieczenia przebyte tylko w jednym państwie. Dotyczy to zatem takich osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS, którym dla przyznania prawa do świadczenia nie zachodziła konieczność uwzględnienia okresów ubezpieczenia w Republice Korei. Osoby takie mogą zgłosić do KRUS lub do instytucji koreańskiej wniosek o przeliczenie emerytury lub renty z zastosowaniem umowy.

Przeliczenie emerytury lub renty z KRUS następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek. Jeżeli w wyniku przeliczenia okaże się, że świadczenie ustalone z zastosowaniem Umowy jest wyższe od poprzednio ustalonego, KRUS podejmie wypłatę świadczenia wyższego - jako korzystniejszego - począwszy od miesiąca, w którym osoba zainteresowana zgłosiła do KRUS wniosek o przeliczenie emerytury lub renty, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2010 r.

Jeżeli, w wyniku załatwienia wniosku okaże się, że wysokość świadczenia po przeliczeniu jest niższa niż wysokość świadczenia poprzednio pobieranego, osobie zainteresowanej będzie nadal wypłacane świadczenie dotychczasowe - jako korzystniejsze. Osoba zgłaszająca wniosek o przeliczenie świadczenia nie musi więc obawiać się, że wysokość przysługującego jej świadczenia ulegnie zmniejszeniu.


Przykład IV

Pan Tomasz K. w okresie od 01.1988 r. do 30.09.2007 r. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników tj. przez 25 lat i 9 miesięcy i z tego tytułu uzyskał prawo do emerytury rolniczej od 01.12.2007r. Wysokość emerytury rolniczej Pana Jana N. od 1 marca 2010 r. wynosi 833,43 zł brutto.

Obecnie wystąpił z wnioskiem o przeliczenie emerytury rolniczej
z uwzględnieniem okresów pracy w Republice Korei (5 lat). Po uzyskaniu z koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej potwierdzenia przebytych w Republice Korei okresów ubezpieczenia na formularzu KR - PL 2, polski organ rentowy ustalił wysokość emerytury teoretycznej dla zainteresowanego.

Łącznie okresy zatrudnienia w Polsce i Republice Korei wynoszą 30 lat i 9 miesięcy.

Organ rentowy obliczył kwotę teoretycznej emerytury rolniczej mnożąc wskaźniki wymiaru części składkowej i uzupełniającej przez aktualną wysokość emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej).

Wskaźnik wymiaru części składkowej emerytury teoretycznej wyniósł 0,31.

Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej emerytury teoretycznej wyniósł 0,90.

część składkowa                 0,31 x 706,29 zł = 218,95 zł brutto
część uzupełniająca            0,90 x 706,29 zł = 635,66 zł brutto
------------------------------------------------------------------------------------------------
kwota emerytury teoretycznej                          854,61 zł brutto

 

Kwota emerytury teoretycznej wynosząca 854,61zł brutto stanowi podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia na podstawie proporcji okresów ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i w Republice Korei.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

W celu uzyskania kwoty rzeczywistej emerytury organ rentowy przemnożył kwotę teoretyczną przez współczynnik proporcjonalności:854,61 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0,84 = 717,87 zł bruttoKwota emerytury z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w Republice Korei przysługującego Panu Tomaszowi K. wynosi 717,87 zł brutto, a więc jest niższa od kwoty emerytury krajowej, która wynosi 833,43 zł brutto. W tej sytuacji organ rentowy będzie kontynuował wypłatę świadczenia krajowego, jako świadczenia korzystniejszego kwotowo.


ROZPATRYWANIE PRAWA DO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Ustalenie uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz jego wypłata następuje na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Na wniosek osoby zainteresowanej zasiłek pogrzebowy może zostać jej wypłacony na rachunek bankowy w Republice Korei.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego rolników składany w Polsce sporządzany jest na druku krajowym KRUS SR-26, natomiast w przypadku osób zamieszkałych w Republice Korei, ubiegających się o polski zasiłek pogrzebowy, instytucja koreańska przekazuje do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu druk wniosku o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego KR-PL 7.

Osoba zamieszkała w Polsce, ubiegająca się koreańskie świadczenie z tytułu śmierci, powinna zgłosić wniosek do instytucji koreańskiej za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu, na formularzu PL-KR 5.

Wypłata zasiłku pogrzebowego w Polsce przysługuje niezależnie od wypłaty koreańskiego zryczałtowanego świadczenia z tytułu śmierci.

Dokumentami wymaganymi w przypadku ubiegania się o zasiłek pogrzebowy są:

 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (np. rachunek za trumnę, urnę),
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo - skrócony odpis aktu stanu cywilnego np. akt zawarcia związku małżeńskiego lub dowód osobisty.


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

Forma wypłaty świadczeń

Emerytury i renty z KRUS przyznane osobom zamieszkałym w Republice Korei, w zależności od dyspozycji osoby zainteresowanej, mogą być:

 • wypłacane w Polsce - na rachunek bankowy świadczeniobiorcy w Polsce lub do rąk osoby upoważnionej przez emeryta/rencistę do odbioru, zamieszkałej w Polsce,
  albo
 • transferowane na wniosek emeryta lub rencisty na indywidualny rachunek bankowy emeryta/rencisty w Republice Korei.

Transfer świadczeń z KRUS osobom zamieszkałym w Republice Korei

Zgodnie z Umową, osobom uprawnionym mającym miejsce zamieszkania na terytorium drugiego państwa świadczenia pieniężne przyznane z zastosowaniem Umowy wypłacane są bez pośrednictwa instytucji drugiego państwa (państwa zamieszkania). Świadczenia transferowane przez KRUS są więc bezpośrednio przekazywane osobom zainteresowanym, bez pośrednictwa koreańskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Świadczenia przysługujące na mocy umowy polsko-koreańskiej osobom zamieszkałym w Republice Korei są transferowane na konto w banku koreańskim. Transfer bezpośredni rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych z uwzględnieniem postanowień umowy polsko-kanadyjskiej dotyczy osób zamieszkałych w państwach UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Kasa związana jest dwustronnymi umowami o zabezpieczeniu społecznym. W przypadku osób zamieszkałych w innych państwach (na przykład w Meksyku lub Syrii) KRUS nie dokonuje bezpośredniego transferu emerytur lub rent na konto bankowe w państwie zamieszkania. Świadczenia dla tych osób są wypłacane w Polsce na konto bankowe lub do rąk upoważnionej osoby.

Transfer emerytur i rent przez KRUS dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o transfer można zgłosić do KRUS:

 • bezpośrednio do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu, która dokonuje transferu świadczeń emerytom i rencistom KRUS zamieszkałym w Republice Korei lub na terytorium państwa trzeciego, z którym Polska, jak i Republika Korei związane są umowami o zabezpieczeniu społecznym

albo

 • za pośrednictwem jednostki organizacyjnej KRUS, która dotychczas wypłacała świadczenie w Polsce,
 • za pośrednictwem instytucji koreańskiej National Pension Service (NPS)

Transferem świadczeń do Republiki Korei nie są objęte emerytury i renty przyznane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów oraz w drodze wyjątku przez Prezesa KRUS i Prezesa ZUS.


ODWOŁANIA OD DECYZJI

Umowa przewiduje, że pisemne odwołanie od ustaleń dokonanych przez instytucję właściwą jednej Strony można w sposób ważny złożyć także w instytucji właściwej drugiej Strony. Odwołanie jest rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa Strony, od której ustaleń składane jest odwołanie.

Oznacza to, że odwołanie od decyzji KRUS w sprawie emerytury lub renty może być złożone przez osobę zamieszkałą w Republice Korei także za pośrednictwem koreańskiej instytucji właściwej. Odwołanie takie jest rozpatrywane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Od decyzji wydawanych przez KRUS przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do sądu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej KRUS, która ją wydała, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek, odwołanie lub inny dokument, który zgodnie z przepisami prawa jednej Strony powinien zostać złożony w określonym terminie w instytucji właściwej tej Strony, a który został złożony w tym samym terminie w instytucji właściwej drugiej Strony, uznaje się za złożony w terminie.


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KRUS

Emeryt lub rencista KRUS zamieszkały w Republice Korei obowiązany jest informować jednostkę organizacyjną KRUS wypłacającą mu emeryturę lub rentę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania oraz o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia oraz jego wysokość. Istotne okoliczności, o których należy poinformować KRUS, to w szczególności: zmiany danych personalnych (np. imienia, nazwiska) i adresowych, zmiana państwa zamieszkania, zmiana numeru rachunku bankowego, podjęcie działalności rolniczej, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, osiąganie przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno - rentowych (dotyczy to przychodu z działalności prowadzonej zarówno w Polsce, jak i za granicą), zaprzestanie nauki przez dziecko uprawnione do renty rodzinnej.

Jednostka KRUS, która wypłaca emeryturę lub rentę osobie zamieszkałej w Republice Korei, przeprowadza okresowo kontrolę istnienia dalszego prawa świadczeniobiorcy do pobierania świadczenia. W tym celu przesyła świadczeniobiorcy - do wypełnienia i własnoręcznego podpisania - formularz zatytułowany "Poświadczenie życia i zamieszkania". W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie podpisu na formularzu "Poświadczenia życia i zamieszkania", dalsze istnienie prawa do pobierania przez niego świadczeń może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba, sprawująca faktycznie opiekę nad tym emerytem lub rencistą.

Własnoręczność podpisu złożonego na formularzu "Poświadczenia życia i zamieszkania" przez zamieszkałego za granicą emeryta lub rencistę, albo przez upoważnioną osobę sprawującej nad nim faktycznie opiekę, powinna zostać potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w Republice Korei, albo przez osobę upoważnioną reprezentującą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.


WZORY FORMULARZY STOSOWANYCH W KRUS PRZY REALIZACJI UMOWY Z REPUBLIKĄ KOREI

Przy załatwianiu wniosków emerytalno-rentowych na podstawie Umowy wprowadzone zostały następujące wzory formularzy:

Wzory formularzy wniosków o polskie świadczenia do wypełnienia przez osoby ubiegające się o polskie świadczenia z zastosowaniem Umowy zamieszkałe w Republice Korei lub w państwie trzecim:

KR-PL 5  -  "Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 6  -  "Wniosek o polską rentę rodzinną"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 7  -  "Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 5A  -  "Opinia lekarska"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

Formularz ten należy dołączyć do wniosku o polskie świadczenie uzależnione od niezdolności do pracy.

Wzór formularza wniosku o koreańskie świadczenia do wypełnienia przez osoby ubiegające się o koreańskie świadczenia z zastosowaniem Umowy zamieszkałe w Polsce:

PL-KR 5  -  "Wniosek o świadczenia koreańskie na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Republiką Korei a Rzecząpospolitą Polską"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

PL-KR 5A  -  "Raport medyczny" - formularz ten powinien wypełnić lekarz prowadzący w Polsce. Należy go następnie dołączyć do wniosku o świadczenie z Korei PL-KR 5. 
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej


GDZIE UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA UMOWY

Ze strony KRUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty rolniczej z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i okresów ubezpieczenia przebytych w Republice Korei udzieli jednostka wyznaczona do realizacji Umowy polsko-koreańskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie -
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska
833-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98
e-mail:
nowysacz(at)krus.gov.pl

Jednostka ta wykonuje w ramach KRUS funkcję właściwej instytucji do załatwiania - we współpracy z koreańską instytucją właściwą - wniosków o świadczenia emerytalno - rentowe podlegające koordynacji na podstawie Umowy.

W ramach realizacji zadań instytucji właściwej Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • kompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania polskich i koreańskich świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby zainteresowane, zamieszkałe w Polsce i w Republice Korei,
 • ustala prawo i oblicza wysokość polskich świadczeń oraz wydaje decyzje emerytalno-rentowe osobom zamieszkałym w Polsce i w Republice Korei,
 • wypłaca polskie emerytury i renty, przyznane na podstawie umowy polsko-koreańskiej, osobom zamieszkałym w Polsce i transferuje te świadczenia do Republiki Korei,
 • potwierdza okresy ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce dla celów ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych,
 • współpracuje z koreańską instytucją właściwą tj. National Pension Service (NPS)
 • współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi KRUS w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe,
 • współpracuje z Oddziałem ZUS w Łodzi, Wydziałem Realizacji Umów Międzynarodowych w przypadku, gdy osoba zainteresowana posiada w Polsce łączone okresy ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS),
 • współpracuje z instytucjami właściwymi innych państw, gdy osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia w państwie, z którym Polskę i Republikę Korei łączą umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, wykonującym w ramach Kasy funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-koreańskiej:

Centrala
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48(22) 5926412
e-mail:
bs(at)krus.gov.pl

Ze strony ZUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w systemie powszechnym (pracowniczym) i okresów ubezpieczenia przebytych w Republice Korei udzielić może jednostka wyznaczona do realizacji Umowy polsko-koreańskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Łodzi
ul. Zamenhofa 2
90 - 431 Łódź
tel.: +48 42 638 29 67
 +48 42 638 24 80

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, wykonującym w ramach Zakładu funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-koreańskiej:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Rent Zagranicznych
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa
tel.: + 48(22) 826-05-53
+ 48(22) 826-07-63
e-mail:
drz(at)zus.pl

Odpowiednio w Republice Korei informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem koreańskich świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Republice Korei placówki National Pension Service (NPS)

Za realizację Umowy po Stronie koreańskiej odpowiada National Pension Service (NPS) International Center
9th Floor Youngpoong Building
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu
Seoul 110-752
REPUBLIC OF KOREA

Informacje dotyczące możliwości uzyskania świadczeń koreańskich z zastosowaniem Umowy można także znaleźć na stronie internetowej instytucji koreańskiej pod adresem http://www.nps.or.kr

 


 

1 Wskaźnik wymiaru - ustalona dla określonego świadczenia lub określonej części świadczenia liczba wyrażająca stały stosunek tego świadczenia (tej części świadczenia) do emerytury podstawowej (tj.najniższej emerytury pracowniczej), z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia lub jego części.

2 Wysokość części składkowej rolniczego świadczenia emerytalno - rentowego ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu. Do liczby tych lat dolicza się, m.in. okresy zatrudnienia (nie dotyczy to osób występujących z wnioskiem o emeryturę rolniczą, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.), a także lata prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim - bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia) - po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1.07.1977r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej. Za każdy rok prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, przed dniem 1.07.1977r. (bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu), przyjmuje się po 0,5% emerytury podstawowej, natomiast okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia) - przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.

3 Wysokość części uzupełniającej rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego wynosi od 85% do 95% emerytury podstawowej, w zależności od liczby lat przyjętych do ustalenia części składkowej. Część uzupełniająca emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od wieku emerytalnego, część uzupełniającą zmniejsza się o 25 % emerytury podstawowej. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5 % emerytury podstawowej po upływie każdego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.