ZADANIA KRUS

A- A A+

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym

Pobierz obrazek

Od 1 lipca 2007 r. obowiązuje Umowa między RP a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, mająca na celu zagwarantowanie ochrony uprawnień w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom, które w okresie aktywności zawodowej podejmowały zatrudnienie bądź prowadziły działalność na własny rachunek (także rolniczą) na terytoriach obydwu Państw, a także ochronę uprawnień członków ich rodzin i innych uprawnionych, o ile wywodzą swoje uprawnienia z ubezpieczenia tych osób. Umowa odpowiada międzynarodowym i dotyczy ustalania uprawnień i wysokości oraz wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w odniesieniu do:

  • osób zamieszkałych w Macedonii, posiadających okresy ubezpieczenia społecznego w Polsce,
  •  osób posiadających okresy ubezpieczenia społecznego w Polsce oraz okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem macedońskim, niezależnie od miejsca zamieszkania - w Polsce, w Macedonii, albo w innym państwie,
  • osób pozostałych przy życiu po śmierci osób, o których mowa wyżej.

 Umowa obejmuje:

  • osoby, które są lub były ubezpieczone z tytułu zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w obu Państwach-Stronach Umowy, bez względu na miejsce zamieszkania tych osób,
  • osoby, które są lub były ubezpieczone w jednym z Państw-Stron Umowy, a zamieszkują w drugim Państwie,
  • osoby, ubiegające się o rentę rodzinną po osobach, o których mowa wyżej.

Jej postanowienia dotyczą również świadczeń z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, realizowanego przez ZUS, nie ma natomiast zastosowania do świadczeń z pomocy społecznej oraz do świadczeń na rzecz ofiar wojny i jej skutków. Nie obejmuje także świadczeń z systemów specjalnych.

W zakres przedmiotowy Umowy wchodzą świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników:

  • z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej),
  • z ubezpieczenia emerytalno-rentowego (emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową, renta rodzinna).

KRUS występuje w Umowie jako instytucja właściwa i instytucja łącznikowa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników.


zobacz także: