ZADANIA KRUS

A- A A+

Informacja o wejściu w życie Umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

Od dnia 1 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania tej Umowy.

Zawarcie polsko-mołdawskiej Umowy zabezpieczy interesy obywateli obu państw w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej ze Stron, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

Związanie Polski Umową z Mołdawią, która odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwia polskim i mołdawskim obywatelom między innymi:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby migrujące między Polską a Mołdawią w celu wykonywania pracy tylko w jednym państwie (unikanie podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywaną przejściowo w drugim państwie),
 • uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych w Mołdawii oraz w państwach trzecich (objętych podobnymi umowami) w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych i odwrotnie,
 • transfer świadczeń osobom uprawnionym do miejsca ich zamieszkania w Polsce lub do Mołdawii,
 • ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych na terytorium drugiego państwa, a ponadto ułatwia swobodę przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub mołdawskich okresów ubezpieczenia, po wyjeździe do drugiego państwa.

Umowa polsko - mołdawska przewiduje rozwiązanie dotyczące osób posiadających status repatrianta, uprawnionych już do polskich świadczeń emerytalno-rentowych, a mianowicie:

 • umożliwia uzyskanie - za okresy ubezpieczenia przebyte w Mołdawii - prawa do mołdawskich świadczeń emerytalno-rentowych,
 • tworzy gwarancje wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie nie niższej niż obecnie otrzymywane.

W odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej umowa znajduje zastosowanie do następujących świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników:

 • emerytur rolniczych,
 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, w tym rent z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • rent rodzinnych,
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy rolniczej lub rolniczych chorób zawodowych.

Natomiast w odniesieniu do Republiki Mołdawii umowę stosuje się do następujących świadczeń z państwowego ubezpieczenia społecznego:

 • emerytur,
 • rent w przypadku inwalidztwa spowodowanego przez choroby ogólne,
 • rent i odszkodowań z tytułu inwalidztwa spowodowanego przez wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • rent rodzinnych dla pozostałych przy życiu.

Ze strony KRUS wszelkich informacji dotyczących ww. Umowy udziela jednostka wyznaczona do realizacji umowy polsko-mołdawskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych tj.:

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie -
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8
33-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98
e-mail: nowysacz(at)krus.gov.pl

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, pełniącym jako jedno z Biur w ramach Centrali KRUS funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-mołdawskiej:

Centrala
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48(22) 5926412
e-mail: bs(at)krus.gov.pl

Informacje na temat zastosowania Umowy do stosowanego ustawodawstwa wobec rolników podejmujących pracę na terytorium Republiki Mołdawii (art. 7 Umowy) oraz delegowania w przypadku czasowego przeniesienia pracy na własny rachunek na terytorium Republiki Mołdawii (art. 8 ust. 2 Umowy) można uzyskać w Biurze Ubezpieczeń Centrali KRUS, pełniącym funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-mołdawskiej, a także w jednostkach terenowych KRUS (właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego) pełniących funkcję instytucji właściwych przy realizacji umowy polsko-mołdawskiej.

Centrala
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Ubezpieczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48(22) 5926411
e-mail: bu(at)krus.gov.pl