ZADANIA KRUS

A- A A+

Informacja o wejściu w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym

1 czerwca 2021 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 770) oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 772). Obydwa dokumenty zostały podpisane w Warszawie w dniu 17 października 2017 r. 

Zawarcie Umowy między Polską a Turcją zabezpieczy interesy obywateli Polski i Turcji w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (tj. działalność rolniczą, dział specjalny produkcji rolnej oraz pozarolniczą działalność gospodarczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium wykonywana jest praca, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

Związanie Polski Umową z Turcją, która odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwia obywatelom polskim i tureckim między innymi:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby migrujące między Polską a Turcją w celu wykonywania pracy tylko w jednym państwie (unikanie podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywaną przejściowo w drugim państwie),
 • uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych w Turcji oraz w państwach trzecich (objętych podobnymi umowami) w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych i odwrotnie,
 • wzajemny transfer świadczeń osobom uprawnionym do miejsca ich zamieszkania (do Polski lub do Turcji),
 • ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych na terytorium drugiej Strony, a ponadto ułatwia swobodę przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub okresów ubezpieczenia przebytych w Turcji, po wyjeździe na terytorium drugiej Strony.

W odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej Umowa znajduje zastosowanie do następujących świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników:

 • emerytur rolniczych,
 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych,
 • zasiłków pogrzebowych,
 • zasiłków macierzyńskich,
 • zasiłków chorobowych,
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy rolniczej lub rolniczych chorób zawodowych.

Natomiast w odniesieniu do Turcji umowa znajduje zastosowanie do świadczeń z ubezpieczeń z tytułu:

 • inwalidztwa, starości, śmierci, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, bezrobocia oraz, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla osób zatrudnionych przez jednego lub więcej pracodawców na podstawie stosunku pracy,
 • inwalidztwa, starości, śmierci, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla osób pracujących na własny rachunek, niezwiązanych umową o pracę,
 • inwalidztwa, starości, śmierci oraz, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla urzędników państwowych,
 • inwalidztwa, starości, śmierci, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, bezrobocia oraz, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla osób pracujących w funduszach, określonych przepisami przejściowymi artykułu 20 ustawy o ubezpieczeniu społecznym nr 506.

Ze strony KRUS wszelkich informacji dotyczących Umowy z Turcją w zakresie polskich świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego rolników, udziela jednostka wyznaczona do realizacji tej Umowy, tj.:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie –
Wydział Świadczeń Zagranicznych w Nowym Sączu

ul. Młyńska 8
33-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440 73 03
+48 (18) 440 73 04
+48 (18) 440 73 05
e-mail: nowysacz@krus.gov.pl

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, pełniącym jako jedno z Biur w ramach Centrali KRUS funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji Umowy:

Centrala
Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
Tel.: +48 (22) 5926412
e-mail: bs@krus.gov.pl

Informacje na temat zastosowania Umowy, które dotyczą stosowanego ustawodawstwa wobec rolników podejmujących pracę na terytorium Turcji (art. 6 oraz art. 7 ust. 1 (2) tej Umowy) można uzyskać w Biurze Ubezpieczeń Centrali KRUS, pełniącym funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-tureckiej, a także w jednostkach terenowych KRUS (właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego) pełniących funkcję instytucji właściwych przy realizacji Umowy między Polską a Turcją.

Centrala
Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Ubezpieczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
Tel.: +48 (22) 5926411
e-mail: bu@krus.gov.pl