ZADANIA KRUS

A- A A+

Realizacja Umowy z Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS

Od dnia 1 stycznia 2014 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje umowę między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Kijowie 18 maja 2012 r. Umowa ta umożliwia uzyskanie polskich i ukraińskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które pracowały w obu państwach.

Z przepisów umowy, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, korzystają osoby, które:

 • podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie,
  w szczególności, gdy były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek (w tym rolnicy oraz domownicy, w myśl przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników),
 • podlegały ubezpieczeniom w jednym państwie, a mieszkają w drugim,
 • są członkami rodziny wyżej wymienionych osób.

Związanie Polski umową z Ukrainą daje możliwość polskim i ukraińskim obywatelom między innymi uzyskanie emerytur i rent z jednego lub z obu państw dzięki sumowaniu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i okresów ubezpieczenia na Ukrainie w sytuacji, gdy osoby takie nie mają obecnie wystarczających okresów ubezpieczenia do przyznania świadczeń w jednym z tych państw lub obydwu.

Umowa przewiduje transfer świadczeń osobom uprawnionym w jednym z Państw-Stron Umowy a zamieszkałym na terytorium drugiego Państwa. Oznacza to, że rolnicze świadczenia emerytalno - rentowe mogą być przekazywane przez KRUS osobie uprawnionej do miejsca zamieszkania na Ukrainie, natomiast ukraińska emerytura/renta może być przekazywana osobie uprawnionej zamieszkałej w Polsce.

JAKICH ŚWIADCZEŃ DOTYCZY UMOWA Z UKRAINĄ

Po Stronie polskiej umowa dotyczy świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, udzielanych w ramach:

 • systemu ubezpieczenia społecznego rolników, administrowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, administrowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

W zakres przedmiotowy polsko - ukraińskiej umowy wchodzą następujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników realizowane przez KRUS:

 • ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego:
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • zasiłek chorobowy
  • zasiłek macierzyński
 • z ubezpieczenia emerytalno-rentowego:
  • emerytura rolnicza,
  • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową,
  • renta rodzinna,
  • zasiłek pogrzebowy.

Po Stronie ukraińskiej umową objęte są świadczenia z powszechnego państwowego ubezpieczenia społecznego, które dotyczą:

 • choroby (czasowej niezdolności do pracy), ciąży oraz porodu (macierzyństwa),
 • wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz/lub śmierci z tych przyczyn,
 • emerytur oraz rent z tytułu: inwalidztwa, utraty żywiciela, wysługi lat zgodnie z ustawodawstwem o powszechnym państwowym ubezpieczeniu emerytalnym,
 • zasiłku pogrzebowego.

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY LUB RENTY

Do uzyskania świadczeń emerytalno - rentowych z Polski lub Ukrainy konieczne jest spełnienie warunków wymaganych przez ustawodawstwo krajowe każdego z tych państw, np. warunku osiągnięcia przewidzianego w danym państwie wieku emerytalnego, warunku wykazania odpowiedniego długiego stażu ubezpieczeniowego (o ile w danym państwie ustawodawstwo przewiduje konieczność wykazania takiego stażu dla nabycia prawa do określonego świadczenia).

Informacje o warunkach nabywania prawa do rolniczych świadczeń emerytalno - rentowych dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Świadczenia

Informacje na temat warunków nabycia prawa do ukraińskich świadczeń emerytalno-rentowych można uzyskać w Funduszu Emerytalnym Ukrainy na stronie internetowej http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index.

Uwaga!Osobom, które mają niewystarczający staż ubezpieczeniowy do uzyskania emerytury lub renty w Polsce lub na Ukrainie, umowa gwarantuje - w celu nabycia prawa do świadczeń - sumowanie okresów ubezpieczenia w obu krajach.

Jeżeli zatem posiadane przez osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę z KRUS okresy ubezpieczenia w Polsce są niewystarczające do nabycia prawa do tego świadczenia, wówczas KRUS, jako polska instytucja właściwa w odniesieniu do rolników (domowników), uwzględni również uznane przez instytucję ukraińską przebyte na Ukrainie okresy ubezpieczenia, pod warunkiem, że okresy te nie pokrywają się w czasie.

Uwaga!Zasada sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i na Ukrainie w celu uzyskania prawa do emerytury lub renty nie ma zastosowania, jeżeli okres ubezpieczenia w danym państwie jest krótszy niż 12 miesięcy i na podstawie tego okresu nie przysługują świadczenia z systemu krajowego. Okresy takie mogą być jednak uwzględnione przez instytucję właściwą drugiego państwa, w którym po zsumowaniu tych okresów powstanie prawo do emerytury lub renty.

Przykład 1.
Pani Natalia S. w dniu 9 stycznia 2014 r. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury rolniczej. Wnioskodawczyni udowodniła 25 lat ubezpieczenia społecznego rolników i 6 lat ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia na Ukrainie. Zatem spełniony został warunek  wymaganych 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego na terenie Polski.

Wskaźnik procentowy części składkowej wynosi 25,00 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,25

Wskaźnik procentowy części uzupełniającej wynosi 92,50 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,93.

Obliczenie wysokości emerytury rolniczej krajowej:

831,15 zł x 25,00 % = 207,79 zł brutto
831,15 zł x 92,50 % = 768,81 zł brutto
976,60 zł brutto kwota emerytury rolniczej

Ponieważ zainteresowana spełnia warunki do emerytury rolniczej na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia, nie zostały uwzględnione okresy ubezpieczenia społecznego na terenie Ukrainy.

Przykład 2.
Pani Oksana K. wystąpiła w dniu 7 stycznia 2014 r. do KRUS z wnioskiem o rozpatrzenie uprawnień do emerytury rolniczej, dokumentując 20 lat ubezpieczenia społecznego rolników i 5 lat pracy na Ukrainie. Ponieważ Pani Oksana K. nie spełnia warunków do uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego w oparciu o polskie okresy ubezpieczenia, KRUS ustalając prawo do emerytury na podstawie polsko - ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym uwzględni również okres pracy na Ukrainie.

Wskaźnik procentowy części składkowej wynosi 25 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,25

Wskaźnik procentowy części uzupełniającej wynosi 92,50 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,93.

Obliczenie wysokości emerytury rolniczej:

831,15 zł x 25%  = 207,79 zł brutto
831,15 zł x 92,50 % = 768,81 zł brutto
976,60 zł brutto kwota teoretyczna świadczenia stanowiąca podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:Kwota rzeczywista emerytury:
976,60 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0.80 = 781,28 zł brutto.

Zasada sumowania okresów ubezpieczenia w celu uzyskania prawa do emerytury lub renty dotyczy także państw trzecich, z którymi zarówno Polska, jak i Ukraina związane są umowami o zabezpieczeniu społecznym. Dotyczy to takich sytuacji, w których wnioskodawca nie spełnia warunków do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno - rentowych na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych wyłącznie w Polsce ani na podstawie zsumowanych okresów w Polsce i na Ukrainie. W takim przypadku istnieje możliwość zsumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów ubezpieczenia na Ukrainie z okresami ubezpieczenia przebytymi w państwie trzecim.

Według stanu na dzień 1.01.2014 r. dotyczy to okresów ubezpieczenia przebytych w następujących państwach: Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii, w Estonii, na Litwie, na Łotwie, w Hiszpanii, w Portugalii, w Czechach i na Słowacji.

Przykład 3.
Pani Katarzyna M. w dniu 3 stycznia 2014 r. złożyła wniosek o rozpatrzenie uprawnień do emerytury rolniczej. Udowodniła 20 lat ubezpieczenia społecznego rolników, 4 lata ubezpieczenia na Ukrainie i 2 lata ubezpieczenia w Portugalii. Ponieważ Pani Katarzyna M. nie spełnia warunków do uzyskania prawa do tego świadczenia w oparciu łączne okresy ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie, KRUS ustalając prawo do emerytury na podstawie polsko - ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, uwzględni Pani Katarzynie M. również okres pracy w Portugalii.

Wskaźnik procentowy części składkowej wynosi 26% emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,26

Wskaźnik procentowy części uzupełniającej wynosi 92,00 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,92.

Obliczenie wysokości emerytury rolniczej:

831,15 zł x 26%  = 216,10 zł brutto
831,15 zł x 92,00 % = 764,66 zł brutto
980,76 zł brutto kwota teoretyczna świadczenia stanowiąca podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce, na Ukrainie i w Portugalii.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

Kwota rzeczywista emerytury: 980,76 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0.77 = 755,19 złbrutto.

Przykład 4.
Pan Iwan K. w dniu 5 stycznia 2014 r. wystąpił z wnioskiem o emeryturę rolniczą. Wykazał 20 lat ubezpieczenia społecznego rolników, 6 lat ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia na Ukrainie i 8 lat ubezpieczenia w USA.

KRUS najpierw ustali prawo do emerytury rolniczej na podstawie umowy polsko - ukraińskiej:

Pan Iwan K. spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury rolniczej dopiero po zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie, które łącznie wynoszą 26 lat.

Wskaźnik procentowy części składkowej wynosi 26% emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,26

Wskaźnik procentowy części uzupełniającej wynosi 92,00 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,92.

Obliczenie wysokości emerytury rolniczej:
Część składkowa 831,15 zł x 26 % = 216,10 zł
Część uzupełniająca 831,15 x 92 % = 764,66 zł
980,76 zł brutto kwota teoretyczna świadczenia stanowiąca podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

Kwota rzeczywista emerytury: 980,76 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0.77 = 755,19 zł brutto.

Następnie KRUS ustali emeryturę rolniczą na podstawie postanowień polsko - amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym:

Pan Iwan K. spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury rolniczej dopiero po zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i w USA, które łącznie wynoszą 28 lat.

Wskaźnik procentowy części składkowej wynosi 28% emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,28

Wskaźnik procentowy części uzupełniającej wynosi 91,00 % emerytury podstawowej; wskaźnik wymiaru 0,91.

Obliczenie wysokości emerytury rolniczej:

Część składkowa 831,15 zł x 28 % = 232,72 zł
Część uzupełniająca 831,15 x 91% = 756,35 zł
989,07 zł brutto kwota teoretyczna świadczenia stanowiąca podstawę do ustalenia rzeczywistej wysokości świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce i w USA.

Obliczenie współczynnika proporcjonalności:

Kwota rzeczywista emerytury: 989,07 zł brutto (kwota teoretyczna świadczenia) x 0.71 = 702,24 zł brutto

Wypłacie podlega świadczenie emerytalne, przyznane na podstawie umowy polsko - ukraińskiej, jako świadczenie wyższe od świadczenia ustalonego na podstawie postanowień umowy polsko - amerykańskiej.

Przykład 5.
Pan Igor S. w dniu 14 stycznia 2014 r. wystąpił z wnioskiem o emeryturę rolniczą. Wykazał 20 lat ubezpieczenia społecznego rolników, 4 lata ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia na Ukrainie i 4 lata ubezpieczenia/zamieszkania w Kanadzie.
Ponieważ zainteresowany nie spełnia warunków do emerytury rolniczej na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia to:

KRUS najpierw ustali prawo do emerytury rolniczej na podstawie umowy polsko - ukraińskiej:

Pan Igor S. po zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie, które łącznie wynoszą 24 lata, nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury rolniczej.

Następnie KRUS ustali emeryturę rolniczą na podstawie postanowień polsko - kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym:

Pan Igor S. po zsumowaniu okresów ubezpieczenia w Polsce i okresów ubezpieczenia/zamieszkania w Kanadzie, które łącznie wynoszą 24 lata, nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury rolniczej.

W przypadku Pana Igora S. nie ma możliwości zsumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie z okresami ubezpieczenia/zamieszkania w Kanadzie, ponieważ Ukraina nie jest związana z Kanadą umową o zabezpieczeniu społecznym.


SKŁADANIE WNIOSKU O EMERYTURĘ LUB RENTĘ

Postępowanie o przyznanie emerytury/renty wszczyna się na wniosek zgłoszony przez osobę zainteresowaną. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury/renty, która posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie, wniosek składa tylko w jednym państwie. Miejsce złożenia wniosku o świadczenie z Polski i Ukrainy na podstawie polsko-ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym zależy od miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • osoba zamieszkała w Polsce występująca o polskie i ukraińskie świadczenie wniosek powinna złożyć w:

Oddziale Regionalnym KRUS w Krakowie -
Placówce Terenowej w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8
33-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98 i e-mail:
Otwiera program do wysyłania emailinowysacz(at)krus.gov.pl

Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu pełni w KRUS funkcję instytucji właściwej do rozpatrywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem Umowy - we współpracy z ukraińską instytucją ubezpieczeniową Funduszem Emerytalnym Ukrainy.

Uwaga!: Wniosek o przyznanie świadczeń może być również zgłoszony w każdej jednostce terenowej KRUS, dogodnej dla klienta (wniosek - w celu rozpatrzenia - zostanie przekazany do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie - Placówki Terenowej w Nowym Sączu).

 • osoba zamieszkała w Polsce występująca wyłącznie o ukraińskie świadczenia wniosek może złożyć w:
  • Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu (lub dogodnej dla siebie terenowej jednostce terenowej KRUS), albo
  • Funduszu Emerytalnym Ukrainy (ul. Bastiona 9 01601 Kijów UKRAINA),
 • osoba zamieszkała na Ukrainie występująca o polskie i ukraińskie świadczenie wniosek powinna złożyć w Funduszu Emerytalnym Ukrainy,
 •  
 • osoba zamieszkała na Ukrainie występująca wyłącznie o polskie świadczenie wniosek może złożyć w:
  • Funduszu Emerytalnym Ukrainy (ul. Bastiona 9 01601 Kijów UKRAINA),
  • Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu (lub dogodnej dla siebie terenowej jednostce terenowej KRUS).

Uwaga! Osoba zamieszkała w Polsce, zainteresowana świadczeniem przyznawanym na podstawie polsko-ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, która była ubezpieczona również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek składa w:

 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w KRUS,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ostatnio w Polsce była ubezpieczona w ZUS.


Formularze wniosków dla osób ubiegających się o polskie i ukraińskie świadczenia na podstawie umowy polsko - ukraińskiej.

W przypadku osób zamieszkałych w Polsce składających w KRUS wniosek o polskie i ukraińskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Wniosek o świadczenia polskie należy zgłosić do KRUS przy użyciu odpowiednich formularzy krajowych stosowanych przez Kasę:

Initiates file downloadKRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników

Initiates file downloadKRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy

Initiates file downloadKRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

Initiates file downloadKRUS SR-26 Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć - w zależności od rodzaju żądanych świadczeń - odpowiednie dokumenty stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie prawa do danego świadczenia, a mianowicie:

 • w przypadku ubiegania się o emeryturę lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną dokumenty stwierdzające:
  • datę urodzenia,
  • polskie okresy ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, (jeżeli takie posiada) - informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających okresy zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej ZUS Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl,
  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia, zwłaszcza przed dniem 1 stycznia 1983r., a także po tej dacie, gdy wyjazd z Polski nastąpił przed 1991 rokiem tj. przed rozpoczęciem funkcjonowania KRUS (w takim przypadku środkiem dowodowym są np. zaświadczenia urzędu gminy, książeczki sprzedaży produktów rolnych, dokumenty potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa rolnego, zeznania świadków),
  • ewentualnie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (akt notarialny, umowa dzierżawy),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (Zapoczątkowuje pobieranie plikudruk N-14) w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • datę zawarcia związku małżeńskiego, a w przypadku zgonu małżonka - datę jego zgonu,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci w wieku powyżej 16 lat (do renty rodzinnej).

Wniosek o ukraińskie świadczenie należy złożyć na formularzu:

 • PL-UA 7 wniosek o przyznanie ukraińskiej emerytury-renty.

Do wniosku należy załączyć:

 • dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ukraińskiej emerytury lub renty oraz obliczenia jej wysokości, określone w ukraińskich przepisach dotyczących postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Wniosek o ukraińskie świadczenia zostanie przekazany przez KRUS do Funduszu Emerytalnego Ukrainy w celu jego rozpatrzenia i wydania decyzji. Data złożenia wniosku w KRUS jest wiążąca dla Funduszu Emerytalnego Ukrainy przy rozpatrywaniu wniosku o ukraińskie świadczenia.

Osoby występujące o wznowienie wypłaty wcześniej przyznanych ukraińskich świadczeń powinny złożyć formularz:
PL-UA 13 wniosek - formularz o wznowienie wypłaty wcześniej przyznanej ukraińskiej emerytury - renty.

W przypadku osób zamieszkałych na Ukrainie, składających w ukraińskiej instytucji wniosek o ukraińskie i polskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Wniosek o świadczenia ukraińskie należy zgłosić do Funduszu Emerytalnego Ukrainy na formularzu i zasadach wynikających z ustawodawstwa ukraińskiego. Fundusz Emerytalny Ukrainy wniosek o polskie świadczenie przekaże do Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu w celu jego rozpatrzenia i wydania decyzji. Data złożenia wniosku w Funduszu Emerytalnym Ukrainy jest wiążąca dla KRUS przy rozpatrywaniu wniosku o polskie świadczenie.

Wniosek o polskie świadczenie należy złożyć w Funduszu Emerytalnym Ukrainy na formularzu:

 • UA - PL 8 wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • UA - PL 9 wniosek o polską rentę rodzinną.

Do wniosku należy załączyć:
dokumenty uzasadniające ustalenie prawa do polskiej emerytury lub renty i obliczenie jej wysokości, określone w polskich przepisach dotyczących postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. W przypadku ubiegania się o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy wnioskodawca powinien dołączyć wszelką posiadaną dokumentację lekarską. Dokumentacja medyczna stanowi podstawę do ustalenia niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przez lekarza rzeczoznawcę Kasy w pierwszej instancji, a w drugiej instancji przez komisję lekarską Kasy.

Bardzo ważne jest podanie we wniosku o świadczenia ustalane przez KRUS odpowiedniego identyfikatora numerycznego, a mianowicie: numeru PESEL osoby zainteresowanej, a w razie gdy nie nadano jej tego numeru lub serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu (także paszportu zagranicznego).
Wniosek o polskie świadczenie zostanie przez Fundusz Emerytalny Ukrainy przekazany do KRUS w celu jego rozpatrzenia i wydania decyzji.


ZGŁOSZENIE WNIOSKU O ZASIŁEK POGRZEBOWY

Ustalenie uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz jego wypłata następuje na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Informacja o warunkach uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego znajduje się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce - Świadczenia - Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia emerytalno - rentowego

Osoba zamieszkała w Polsce która pokryła koszty pogrzebu po śmierci ubezpieczonego, emeryta/rencisty lub członka rodziny zmarłego, pozostającego na jego utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej, ubiegająca się o przyznanie zasiłku pogrzebowego z KRUS, wniosek o to świadczenie składa w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu lub w dogodnej dla siebie jednostce terenowej KRUS.
Wniosek o zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego rolników składany w Polsce sporządzany jest na obowiązującym w KRUS formularzu:

KRUS SR-26 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Do wniosku powinny być dołączone przez wnioskodawcę dokumenty dowodowe uzasadniające przyznanie zasiłku pogrzebowego.

Osoba zamieszkała na Ukrainie, ubiegająca się o przyznanie zasiłku pogrzebowego z KRUS, wniosek o to świadczenie może złożyć bezpośrednio w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu lub za pośrednictwem instytucji ukraińskiej.

Wniosek powinien zostać złożony na formularzu:

UA-PL 10 - wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego.
Do formularza powinny zostać dołączone przez wnioskodawcę dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku pogrzebowego.

Wnioskodawca zamieszkały w Polsce ubiegający się o przyznanie zasiłku pogrzebowego z ukraińskiej instytucji, wniosek o to świadczenie składa w ukraińskiej instytucji lub w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu (albo w dogodnej dla siebie jednostce terenowej KRUS).

Wniosek o ukraiński zasiłek pogrzebowy powinien zostać zgłoszony na formularzu:

PL-UA 11 - wniosek o przyznanie ukraińskiego zasiłku pogrzebowego.
Do wniosku powinny zostać dołączone wymagane przez instytucję ukraińską dokumenty dowodowe uzasadniające przyznanie zasiłku pogrzebowego.

W przypadku, gdy istnieje prawo do zasiłku pogrzebowego po osobie uprawnionej do emerytury lub renty zarówno na podstawie ustawodawstwa polskiego, jak i ukraińskiego, zasiłek pogrzebowy przyznaje instytucja tego państwa, na terytorium którego emeryt czy rencista miał miejsce zamieszkania w chwili śmierci.
Zasiłek pogrzebowy, tak jak i inne świadczenia krótkoterminowe, może być transferowany na Ukrainę.


TRANSFER ŚWIADCZEŃ Z KRUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM NA UKRAINIE

Osobie pobierającej emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS, zamieszkałej
na Ukrainie emerytura lub renta rolnicza może być przekazywana (transferowana) przez KRUS do miejsca zamieszkania tej osoby.

Transfer emerytur i rent przez KRUS dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o transfer można zgłosić:

 • bezpośrednio w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu, która dokonuje transferu świadczeń emerytom i rencistom KRUS zamieszkałym na Ukrainie

albo

 • za pośrednictwem jednostki terenowej KRUS, która dotychczas wypłacała świadczenie w Polsce.

Transferem świadczeń na Ukrainę nie są objęte emerytury i renty przyznane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów oraz w drodze wyjątku przez Prezesa KRUS i Prezesa ZUS.

W przypadku osób zamieszkałych w Polsce - z wypłacanych polskich emerytur i rent jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy, ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku osób zamieszkałych na Ukrainie, pobierających polskie emerytury i renty jest ustalana zaliczka na podatek dochodowy od tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o podatku dochodowym, z uwzględnieniem postanowień konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 296). Zatem KRUS pobierze zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osobom zamieszkałym na Ukrainie, pobierającym polskie emerytury i renty - tak jak od świadczeniobiorców KRUS zamieszkałych w Polsce.

Z przekazywanej świadczeniobiorcy zamieszkałemu na Ukrainie emerytury lub renty KRUS nie potrąca składki na ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać we właściwym oddziale lub w Centrali NFZ. Infolinia NFZ: tel. +48 22 572 60 42, e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiinfolinia(at)nfz.gov.pl.


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KRUS

Emeryt lub rencista KRUS zamieszkały na Ukrainie obowiązany jest informować jednostkę organizacyjną KRUS, wypłacającą mu emeryturę lub rentę, o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania oraz o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia oraz jego wysokość.
Istotne okoliczności, o których należy poinformować KRUS, to w szczególności: zmiana danych personalnych (np. imienia, nazwiska) i adresowych, zmiana państwa zamieszkania, zmiana numeru rachunku bankowego, podjęcie działalności rolniczej, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, osiąganie przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno - rentowych (dotyczy to przychodu z działalności prowadzonej zarówno w Polsce, jak i za granicą), zaprzestanie nauki przez dziecko uprawnione do renty rodzinnej.

Jednostka KRUS, która wypłaca emeryturę lub rentę osobie zamieszkałej na Ukrainie, przeprowadza okresowo kontrolę istnienia dalszego prawa świadczeniobiorcy do pobierania świadczenia. W tym celu przesyła świadczeniobiorcy - do wypełnienia i własnoręcznego podpisania - formularz zatytułowany "Poświadczenie życia i zamieszkania". W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie podpisu na formularzu "Poświadczenie życia i zamieszkania", dalsze istnienie prawa do pobierania przez niego świadczeń może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba, sprawująca faktycznie opiekę nad tym emerytem lub rencistą.

Własnoręczność podpisu złożonego na formularzu "Poświadczenie życia i zamieszkania" przez zamieszkałego za granicą emeryta lub rencistę, albo przez upoważnioną osobę, sprawującą nad nim faktycznie opiekę, powinna zostać potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną na Ukrainie, albo przez osobę upoważnioną reprezentującą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.


GDZIE UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA UMOWY

Informacje na temat stosowania postanowień Umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) można uzyskać w:

Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddziale Regionalnym w Krakowie -
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8
33-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 440-73-03
+48 (18) 440-73-05
+48 (18) 440-73-06
+48 (18) 440-73-07
fax.:+48 (18) 440 72 98
e-mail
: Otwiera program do wysyłania emailinowysacz(at)krus.gov.pl

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń krótkoterminowych z KRUS można uzyskać także w Biurze Świadczeń Centrali KRUS, pełniącym jako jedno z Biur w ramach Centrali KRUS funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-ukraińskiej:

Centrala
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Świadczeń
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel.: + 48(22) 5926412
e-mail:
Otwiera program do wysyłania emailibs(at)krus.gov.pl

Informacje na temat stosowania postanowień Umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) można uzyskać w:

Oddziale ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
tel.: 801400987 z telefonów stacjonarnych
+ 48 22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń krótkoterminowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, pełniącym funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-ukraińskiej:

Departament Rent Zagranicznych ZUS
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa
e-mail:
Otwiera program do wysyłania emailidrz(at)zus.pl

Informacje na temat stosowania postanowień Umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z instytucji ukraińskiej można uzyskać w:

Funduszu Emerytalnym Ukrainy
ul. Bastiona 9
01601 Kijów UKRAINA
e-mail:
Otwiera program do wysyłania emailipf-it(at)gu.kiev.ua
strona internetowa: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index