ZADANIA KRUS

A- A A+

Informacja na temat wspierania przez KRUS rozwoju ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich doposażając jednostki OSP w zestawy ratownictwa przedlekarskiego na bazie standardu R-1. Celem tej współpracy jest ograniczenie skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej, a także prowadzenie wspólnie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy rolników oraz  ochrony zdrowia i życia mieszkańców wsi.

Jednostka OSP ubiegająca się o zestaw ratownictwa przedlekarskiego powinna kierować wniosek bezpośrednio do Oddziału Regionalnego KRUS z terenu swojego działania. Okres oczekiwania na zestaw zależy od liczby wniosków zgłoszonych i oczekujących na rozpatrzenie. Rocznie Kasa zakupuje ok. 200 zestawów. 

Wniosek jednostki OSP o przyznanie zestawu ratownictwa przedlekarskiego powinien zawierać:

  • stosowną opinię z Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych lub Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kopię zaświadczeń (poświadczonych za zgodność z  oryginałem) o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (uzyskaniu tytułu ratownika przez druha wnioskującej jednostki);
  • klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych ratowników, których zaświadczenia są dołączone do wniosku wraz ze zgodami na ich przetwarzanie.

Jednostki OSP, którym przekazano zestawy, zobowiązane są do regularnego informowania KRUS o wykorzystaniu tego sprzętu w akcjach ratowniczych, w tym pomocy udzielanej rolnikom – ofiarom wypadków przy pracy rolniczej. 

Zgodnie z zaleceniami Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, OSP należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zobowiązana jest do doposażenia otrzymanego zestawu w pozostały ekwipunek określony w załączniku nr 3 „Minimalny standard wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego” do „Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP. Dotyczy to przede wszystkim noszy typu deska oraz zestawu do tlenoterapii.

Linki do wzorów:

Jednocześnie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie posiada statutowych możliwości finansowania jednostek OSP oraz doposażania ich w inny sprzęt, 
np. deskę ortopedyczną, szyny Kramera, wóz strażacki, itp.