ZADANIA KRUS

A- A A+

Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych

Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych jest dobrowolnym związkiem na rzecz pracy i wspólnoty unijnych interesów centralnych organizacji ds. zabezpieczenia przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Głównym celem Forum jest współdziałanie na rzecz skutecznej ochrony przed ryzykami zawodowymi w miejscu pracy.

Idea powołania w zjednoczonej Europie forum europejskiego złożonego z instytucji wywodzących się z 15. "starych" krajów Unii Europejskiej, które ustawowo zajmują się zabezpieczeniem społecznym przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, powstała w listopadzie 1991 roku, we Florencji.

Przedstawiciele instytucji z Belgii, Danii, Niemiec, Luksemburga, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii i Szwajcarii, podpisali 20 czerwca 1992 roku w Rzymie statut Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych, postanawiając:

  • aby realizacja podjętych zadań i celów, pomimo rozbieżności co do ustawowych ram, organizacji oraz rodzaju i zakresu świadczeń w poszczególnych krajach, przebiegała dalej w identyczny sposób,
  • aby cele zainicjowane dla dobra osób ubezpieczonych i ludzi pracujących, zainspirowane duchem solidaryzmu, podlegały wspólnemu zobowiązaniu i obopólnej odpowiedzialności,
  • aby realizacja tych zadań opierała się na etycznych, społecznych i prawnych zobowiązaniach, które są częścią składową kultury i tradycji europejskiej.

W kierowaniu Forum obowiązuje zasada, że co roku inne państwo sprawuje prezydenturę.

KRUS stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych w 2000 r. podczas majowej konferencji tej organizacji w Helsinkach. Zważywszy że Forum przyjęło do swego gremium instytucję ubezpieczenia społecznego rolników z Polski jeszcze przed rozszerzeniem Unii Europejskiej,  czyniąc dla Kasy wyjątek, świadczyło o wysokiej ocenie działalności ustawowej Kasy w dziedzinie zawodowej prewencji w rolnictwie indywidualnym. 

Więcej informacji o Forum na stronie: www.europeanforum.org 

 


Zobacz także: