ZADANIA KRUS

A- A A+

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zdrowia Wsi i Medycyny (International Association of Rural Health & Medicine - IARM)

Historia

Stowarzyszenie zostało założone w 1961 r. w Tours we Francji przez badaczy, przedstawicieli świata nauki i praktyków medycyny wsi oraz ochrony zdrowia pod nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Wsi (International Association of Agricultural Medicine). W 1978 roku, w wyniku przyjęcia przez ONZ strategii „Zdrowie dla Wszystkich” (Health for All), nazwa stowarzyszenia została zmieniona na Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Pracy w Rolnictwie i Ochrony Zdrowia Ludności Wiejskiej (International Association of Agricultural Medicine and Rural Health, IAAMRH). Od tego momentu stowarzyszenie, jako międzynarodowa organizacja pozarządowa (NGO), zostało afiliowane przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), a także przy innych wyspecjalizowanych instytucjach ONZ i przy Międzynarodowym Ośrodku Bezpieczeństwa Pestycydów (ICPS) w Mediolanie. Sekretariat Generalny stowarzyszenia od początku powstania organizacji był prowadzony w Pecs (Węgry), w latach 2000-2002 w Warszawie przy KRUS, a następnie powrócił na Węgry. W 2009 roku sekretariat stowarzyszenia został przejęty przez Japońskie Stowarzyszenie Medycyny Wsi (Japanese association of Rural Medicine - JARM) i od tego momentu jest prowadzony w Tokio pod obecną nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Zdrowia Wsi i Medycyny (International Association of Rural Health and Medicine - IARM).

Cele i działalność IARM

Podstawowe cele stowarzyszenia IARM to poprawa zdrowia społeczności obszarów wiejskich, ochrona zdrowia osób pracujących w rolnictwie, wspieranie Światowej Organizacji Zdrowia w realizacji programu ONZ „Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”, interdyscyplinarne badania i studia nad zdrowiem na wsi oraz wpływem warunków pracy w rolnictwie na zdrowie ludzi oraz doradztwo w tym zakresie (warunki fizyczne, środowiskowe, socjalne), upowszechnianie osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych dotyczących zdrowia i medycyny pracy na wsi.
Stowarzyszenie IARM aktywnie działa na arenie międzynarodowej m. in. organizując co trzy lata kongresy poświęcone tematyce zdrowia i bezpieczeństwa pracy na wsi, udzielając profesjonalnych porad w formie konsultacji organizacjom rządowym i społecznym na poziomie krajowym i międzynarodowym (na ich prośbę) oraz wydając czasopismo naukowe Journal of Rural Medicine (Dziennik Medycyny Wsi). Ostatni 19. Kongres odbył się w 2015 r. w Lodi (Włochy) i był poświęcony tematyce zdrowia ludności na wsi, zdrowej żywności oraz rolnictwu przyjaznemu dla środowiska. Kolejny kongres odbędzie się w 2018 r. w Tokio pt. „Wyzwania dla medycyny na wsi w starzejących się społeczeństwach z malejącą populacją aktywną zawodowo”.

Struktura

Członkami stowarzyszenia mogą zostać osoby lub instytucje zawodowo związane z medycyną rolniczą, medycyną pracy w rolnictwie, zdrowiem wsi i medycyną. Głównym organem decyzyjnym stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne, które tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne obraduje co trzy lata i wybiera spośród członków stowarzyszenia organ wykonawczy stowarzyszenia – Radę Dyrektorów, która działa zgodnie ze statutem przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne, Prezesa stowarzyszenia, trzech Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Funkcją Prezesa jest reprezentowanie stowarzyszenia oraz przewodniczenie Radzie Dyrektorów. Obecnie Prezesem IARM jest dr Shuzo Shintani, a Sekretarzem Generalnym jest dr Hiroyuki Tomimitsu.

KRUS w IARM

Współpraca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze stowarzyszeniem rozpoczęła się w połowie lat 90. i układała się bardzo pomyślnie (w 1995 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt.: „Ochrona zdrowia ludności wiejskiej” zorganizowana przez KRUS przy współpracy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie, Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie). W latach 2000-2002, w dowód uznania profesjonalizmu i zaangażowania KRUS we współpracę z IARM, działał przy KRUS Sekretariat Generalny Stowarzyszenia, a na jego czele stał dr n. med. Andrzej Wojtyła. W 2000 roku członkowie Kierownictwa KRUS mieli również okazję zasiadać w Zarządzie ówczesnego IAAMRH oraz sprawować funkcję przewodniczącego jednej z komisji stowarzyszenia. W następnych latach współpraca Kasy ze stowarzyszeniem została zawieszona. Od 2016 roku KRUS jest ponownie członkiem stowarzyszenia IARM.

Więcej informacji na stronie IARM: http://www.iarm-jrm.org/ 


Zobacz także: