ZADANIA KRUS

A- A A+

Partnerskie instytucje ubezpieczeń społecznych w Europie

SODRA, Litwa 

Państwowy Zarząd Funduszu Ubezpieczenia Społecznego

Kontakty KRUS z litewską instytucją SODRA zostały nawiązane podczas pierwszej Konferencji Krajów Nadbałtyckich w Kłajpedzie w 1992 r. Wzorując się na partnerskich relacjach z Mutualité Sociale Agricole (MSA) z Francji, w październiku 1993 r. popisane zostało porozumienie pomiędzy KRUS a SODRA, odnawiane każdego roku. Od samego początku aż do chwili obecnej, prowadzona jest wzajemna współpraca, w ramach której m.in. co roku przedstawiciele naszej instytucji oraz eksperci litewskiej instytucji ubezpieczenia społecznego składają wizyty na Litwie i w Polsce, wymieniając aktualne informacje i zdobywane doświadczenia na temat funkcjonowania obu systemów zabezpieczenia społecznego.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Centrali SODRA w Wilnie podpisano Porozumienie pomiędzy KRUS a Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA o kontynuacji współpracy służącej wymianie informacji o systemach ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce i na Litwie. Stronę polską reprezentował Pan Andrzej Kneć –Zastępca Prezesa KRUS a stronę litewską Pan Mindaugas Sinkevičius - Dyrektor SODRA. Porozumienie zobowiązuje obie instytucje do wymiany informacji o zmianach aktów prawnych i udostępniania najnowszych publikacji z zakresu ubezpieczenia społecznego oraz do przyjęcia po jednej delegacji rocznie zarówno w Polsce jak i na Litwie w celu zapoznawania ich uczestników ze sposobem funkcjonowania obu instytucji.

Porozumienie pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Zarządem Litewskiego Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych SODRA o współpracy w dziedzinie zabezpieczeń społecznych z 01.03.2018 r.

Więcej informacji na stronie SODRA: http://www.sodra.lt/ 

 


Mutualité Sociale Agricole - MSA, Francja
Rolnicza Kasa Wzajemnej Pomocy Socjalnej

Francuska Rolnicza Kasa Wzajemnej Pomocy Socjalnej - Mutualité Sociale Agricole (MSA) jest pierwowzorem obowiązującego w Polsce od 1991 roku odrębnego ubezpieczenia społecznego rolników. MSA jako instytucja z tradycjami sięgającymi końca XIX wieku, w obecnym kształcie funkcjonuje w oparciu o prawo prywatne, na podstawie którego Parlament Francji zlecił jej realizację ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla pracowników i pracobiorców sektora rolniczego.

Status prawny MSA nie ogranicza jej kompetencji tylko do zagadnień ubezpieczeniowych, umożliwia również podejmowanie innych działań z zakresu pomocy socjalnej i społecznej pomimo istnienia we Francji szeregu instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, powołanych do zajmowania się tą problematyką.

Rolnicze "Kasy" - francuska i polska - podjęły formalną współpracę od podpisania 9 października 1992 r. we Francji "Porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy KRUS i MSA". Tym samym wcześniejsze, bliskie relacje ich władz centralnych rozszerzono także na robocze współdziałanie pomiędzy 54 (spośród 78 funkcjonujących w strukturze MSA) kasami departamentalnymi i ich polskimi odpowiednikami w strukturze KRUS.

Jednym z ważniejszych efektów partnerskiej współpracy MSA z KRUS był realizowany w latach 2001-2003 pilotażowy program "Projekt 5. Miejscowości", prowadzony pod patronatem i przy finansowym wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa we Francji i we współpracy z Ambasadą Francji oraz przedstawicielstwem Unii Europejskiej. Ze strony KRUS w projekcie wzięły udział oddziały regionalne w Częstochowie, Kielcach, Lublinie, Siedlcach, Katowicach. Ich partnerami były: Kasa Departamentu Meurthe - et - Moselle et Vosges z siedzibą w Nancy, Kasa Departamentu Nord z siedzibą w Lille, Kasa Departamentu Maine et Loire z siedzibą w Angers, Kasa Departamentu Indre et Loire z siedzibą w Tours, Kasa Departamentu Creuse - Corrèze z siedzibą w Tulle.

Merytoryczny zakres "Projektu 5. Miejscowości" obejmował rozpoznanie potrzeb ludności wiejskiej w podeszłym wieku, w tym ocenę skali wykluczenia społecznego na wsi, opracowanie i rozpowszechnienie kompleksowej informacji o świadczeniach z opieki zdrowotnej i socjalnej przysługującej osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, tworzenie i rozwijanie działalności senioralnych klubów środowiskowych, pomoc socjalną dla dzieci ze środowiska wiejskiego, doradztwo zawodowe dla rolników ubezpieczonych w KRUS, posiadających gospodarstwa do 5 ha, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wyniki prac opublikowano w "Poradniku Dobrych Praktyk" . "Projekt 5. Miejscowości" zainspirował utworzenie w obrębie Unii Europejskiej wspólnej sieci rolniczych kas zabezpieczenia społecznego - ENASP, do której w chwili obecnej należy 6 państw europejskich: Polska - KRUS, Francja - MSA, Austria - SVB, Niemcy - SVLFG, Grecja-OGA i Finlandia-MELA, gdzie funkcjonują instytucje prowadzące odrębny system ubezpieczeń rolniczych. W ramach tej współpracy co roku odbywają się 3 kwartalne spotkania robocze sieci ENASP oraz jedno Zgromadzenie Plenarne.

Ponadto w 2004 roku Kasa Centralna MSA zaproponowała KRUS oraz instytucjom z Irlandii, Holandii i Niemiec udział w projekcie LEONARDO w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2000-2006, który miał na celu doprowadzenie do zmniejszenia wypadkowości i poprawienia warunków pracy w dziedzinach, w których kontakt między człowiekiem a zwierzęciem ma podstawowe znaczenie: w hodowli, w transporcie zwierząt, w weterynarii, terapii i szkoleniach z zachowania zwierząt.

Więcej informacji na stronie MSA: http://www.msa.fr/lfy

 


Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Niemcy
Niemiecka Instytucja Ubezpieczeniowa na rzecz Rolnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa

Przyjęcie KRUS do Sekcji Rolnictwa ISSA zainicjowało współpracę z BLB w Niemczech. Zainteresowanie ubezpieczeniem społecznym rolników w Niemczech - oczywiste wobec sąsiedztwa z Polską, wiązało się również z faktem czerpania z naszej strony z doświadczeń systemu niemieckiego podczas tworzenia w początkach lat 90. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Finałem tej współpracy było podpisanie w 1999 roku w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie umowy między KRUS i BLB o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń.

Niemcy jako jedno z pierwszych państw na świecie dostrzegły zagrożenia zawodowe występujące w gospodarstwach rolnych. Pierwsze akty prawne dotyczące ochrony od wypadku i choroby w rolnictwie, obejmujące całą rodzinę rolnika, zostały wydane jeszcze w ubiegłym stuleciu.

Rolnicze stowarzyszenia zawodowe skupione w Federacji BLB z biegiem lat uzyskiwały nowe, godne naśladowania, kompetencje w dziedzinie ubezpieczeń i osłon socjalnych w rolnictwie.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiło utworzenie jednej instytucji - Głównego Związku Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV), wynikającego z połączenia Niemieckiej Federacji Rolniczych Stowarzyszeń Zawodowych - BLB, Krajowego Związku Rolniczych Funduszy Emerytalnych - GLA oraz Niemieckiej Federacji Rolniczych Kas Chorych - BLK. Natomiast od roku 2013 LSV nosi nową nazwę: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). SVLFG jest członkiem Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP).

W 2017 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy naukowej oraz wymianie doświadczeń praktycznych pomiędzy KRUS a SVLFG. Pozwala ono na rozwijanie współpracy naukowej i wymianę doświadczeń w zakresie realizowanych działań związanych z systemem zabezpieczenia społecznego rolników przez obie instytucje. W ramach tego porozumienia delegacja KRUS uczestniczyła na przełomie czerwca i lipca 2017 r. w spotkaniu naukowym pt.: „Działania i programy prewencyjne w dziedzinie zdrowia prowadzone przez SVLFG z udziałem innych partnerów społecznych wśród ludności z obszarów wiejskich” oraz w sympozjum pt. „Pewnym krokiem ku przyszłości. Profilaktyka zdrowotna jutra na obszarach wiejskich”.

Więcej informacji na stronie SVLFG: http://www.svlfg.de/ 

SVLFG video about the vaccination of the seasonal agricultural workers in Germany -  Szczepienia chronią ciebie i innych

 

Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), Austria
Instytucja Zabezpieczenia Społecznego dla Przedsiębiorców

Austriacka instytucja ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców - SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) - powstała w wyniku połączenia SVA (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft - Zakładu Ubezpieczenia Społecznego dla Podmiotów Komercyjnych) i SVB (Sozialversicherung der Bauern - Zakładu Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników). Fuzja ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. SVS zapewnia ubezpieczenie społeczne wszystkim osobom prowadzącym działalność na własny rachunek (handlowcom, rolnikom, nowozatrudnionym, osobom wykonującym wolne zawody). SVS, jako instytucja prowadząca ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne, obejmuje wszystkie obszary zabezpieczenia społecznego wyżej wymienionych osób i jest zorganizowana jako ogólnokrajowa instytucja zawodowa.

SVS przywiązuje również szczególną wagę do zapobiegania chorobom i wypadkom oraz oferuje swoim klientom liczne programy zdrowotne. W celu zwiększenia efektywności administracji, SVS kładzie duży nacisk na cyfryzację procesów administracyjnych oraz dalszy rozwój usług cyfrowych dla swoich klientów.

Kontakty i wymiana doświadczeń między KRUS a austriackim ubezpieczeniem społecznym rolników istnieją od wielu lat i rozpoczęły się od wspólnej pracy w Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Podobnie jak KRUS, SVS jest również członkiem Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP). Stosunki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego między Polską a Austrią zostały kompleksowo uregulowane w umowie z 2000 roku.

Więcej informacji o SVS na stronie www.svs.at .
 

MELA, Finlandia
Zakład Ubezpieczenia Społecznego Rolników     


Porozumienie o współdziałaniu Kasy z fińskim odpowiednikiem - Zakładem Ubezpieczenia Społecznego Rolników MELA zostało podpisane w 2003 r. w Polsce. Współpraca na przestrzeni lat dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie organizacji systemu zabezpieczenia społecznego rolników, organizacji ochrony życia i zdrowia ubezpieczonych, form i sposobów prewencji i rehabilitacji oraz organizacji systemu orzecznictwa lekarskiego.

MELA obejmuje ludność rolniczą odrębnym ubezpieczeniem emerytalno- rentowym, wypadkowym, rehabilitacyjnym i zdrowotnym. Wypłaca zasiłki krótkoterminowe, ale także prowadzi nadzór nad pomocą społeczną. Nadzór ogólny nad systemem sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. MELA jest członkiem Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP).

Więcej informacji na stronie MELA: https://www.mela.fi/ 

 


­